Katastrofer och orostider

Ett modernt Karlstad växer fram efter branden

Artikeln Nya Karlstad växer fram är skriven av Inger Berggren, ålderman i Carlstads-Gillet och föredetta länsarkitekt. Artikeln är tidigare publicerad i tidskriften Värmländsk kultur nr 3-4 2015.

Texten i sin helhet

Berggren, Nya Karlstad växer fram

Texten i korthet

Den stora branden 1865 innebar vid sidan av all misär en unik möjlighet att bygga upp en modern stad, enligt de senaste bygg- och stadsplaneringsnormerna. Och fort gick det! Redan två dagar efter branden utlyste stadsfullmäktige en pristävling för att få fram en ny stadsplan. Den 29 september granskades bidragen, men någon vinnare utsågs inte. I stället togs en ny stadsplan fram som byggde på de bidrag man ansåg var bäst, och särskilt P.G. Sundius förslag ligger till grund för denna. Planen antogs av fullmäktige den 3 oktober, och stadfästes av Kungl. Maj:t den 29 december.

Av stor betydelse för utformningen av planen var Städernas Allmänna Brandstodsbolag, ett försäkringsbolag vars regler i det närmaste betraktades som myndighetskrav. Strävan efter att planera bort de värsta brandriskerna gjorde att skillnaden mellan den tidigare stadsplanen och den nya blev stor: gatorna blev bredare, tomterna större, kvarteren fick mer rymd och Stora torget blev enormt (ett av landets största).

Lyckligtvis var Karlstad en välförsäkrad stad. Nästan tre miljoner riksdaler betalades ut i försäkringspengar, vilket tillsammans med insamlad nödhjälp gjorde att man rekordsnabbt kunde bygga upp det nya moderna Karlstad. 

Uppdaterad den