Katastrofer och orostider

Luftvärnskanoner i Vasalunden

Artikeln När karlstadsborna köpte luftvärnskanoner är skriven av Olle Nilsson, arkivpedagog på Värmlandsarkiv, och den är tidigare publicerad i Carlstads-Gillets tidskrift nr 34, 2018.

Texten i sin helhet

Nilsson, När Karlstadsborna köpte luftvärnskanoner

Texten i korthet

I samband med krigsutbrottet i september 1939 införde regeringen förstärkt försvarsberedskap. Man ville ha ett civilt luftskydd som ett komplement till det militära.

I januari 1937 hade överståthållare Torsten Nothin sammankallat rikets landshövdingar för att diskutera frågan. Ett riksluftskyddsförbund bildades. I slutet av 1937 fanns 145 lokala föreningar.  

I Karlstad tog borgmästare Erik Lundblad initiativet att bilda Karlstads luftskyddsförening den 14 februari 1938. Syftet med föreningen var att ”bland medborgarna i Karlstad väcka och vidmakthålla förståelse för det civila luftskyddets nödvändigheter och krav samt verka för upplysning, undervisning och utbildning i första hand av den aktiva luftskyddspersonalen”. 

Söndagen den 31 mars 1940 invigde borgmästare Gunnar Lindskog en ”luftvärnsvecka” till tonerna av Värmlands regementes musikkår. 

I november 1939 hade finska vinterkriget brutit ut. Den sovjetiska bombningen av civila mål i Finland gjorde människor här hemma oroliga för vad som kunde komma. Ett mer ”aktivt” luftskydd började diskuteras. Men det behövdes pengar. Staten hade erbjudit sig att hjälpa till om lokala insamlingar anordnades för försvar av den ort som givaren särskilt angav.  

Som första bidrag skänkte Karlstadsortens mejeriförening 500 kr. Wermlandsbanken bidrog med 5 000 kr, Zieglers kol & koks 10 000 kr, sjuksköterskor på lasarettet 200 kr och lärarinnor på flickskolan med 1 190 kr.  

Direktör Wilhelm Welin skrev till borgmästaren: ”Vill med detta meddela, att jag för egen del lämnar kr 1 000 och för Ekelöf & Svensson AB kr 500 till luftvärnet. Hoppas på ett gott resultat av insamlingen. Med tack för ditt osjälviska arbete för stadens bästa”.  

Redan i början av april hade 45 000 kr samlats in och vid årets slut hade insamlingen gett 213 000 kr. 

I mitten av april 1940 kunde föreningen göra den första beställningen av kanoner från Bofors. Men leveransen av kanoner blev kraftigt försenad. Först i början av juni 1942 anlände den första leveransen till Karlstad. 

Nu gällde det att bestämma var pjäserna skulle placeras. Bergholmen, söder om Kanikenäset, och yttre hamn, diskuterades, men ansågs vara olämpliga för att skydda viktiga anläggningar som gas- och elverk, ångcentral, hamn och järnvägsstation.  

I juli 1943 föreslogs att två torn av betong skulle uppföras i parken Vasalunden på Herrhagen. Så skedde också. Här placerades de båda luftvärnskanonerna, betalda och skänkta av Karlstadsborna som ville försvara hemorten. 

Uppdaterad den