Kulturhistoriska byggnader

Baptistkyrkan passade bra in i omgivningen

Artikeln Baptistkyrkan är skriven av Maria Linder, Föreningen Karlstad lever. Den har tidigare varit publicerad i Karlstad med kulturhistoriska ögon 2.

Texten i sin helhet

Linder, Baptistkyrkan

Texten i korthet

Till Karlstad kom baptismen relativt sent. Det första baptistdopet här skedde den 25 maj 1878 i Sundstatjärn. Veckan därefter, den 1 juni, grundades Karlstads baptistförsamling. Till att börja med träffades man i tillfälliga lokaler eller hemma hos någon av medlemmarna. 1885 stod Elimkapellet på Drottninggatan klart. Det blev församlingens första egna lokal.

Pengar behövdes, men offerviljan inom församlingen var stor. En byggnadsförening bildades 1901 och tomten vid Tingvallagatan/Eneströmsgatan köptes 1906. Där skulle den lokal som kom att bli känd som Baptistkyrkan, även kallad Tabernaklet, komma att uppföras.

Stadsarkitekten Carl Crispin (1867–1929) fick i uppdrag att utforma den nya kapellbyggnaden. Han var son till den välkände arkitekten Adrian Crispin Peterson (1835–1912), född i Grava socken men verksam i Göteborg. Peterson ritade över 30-talet kyrkor, oftast i nygotisk stil, bland andra de i Sunne och Fryksände.

Men Carl Crispin hade inte influerats av sin fars arkitektur. Han ritade i en stil som man kan kalla venetianskt och orientaliskt inspirerad klassicism. Invigningen av den nya Baptistkyrkan skedde den 12–20 december 1925. I byggnaden byggde man även in affärslokaler som kunde hyras ut. En lösning som gav intäkter till driften av fastigheten.

Hörnbyggnaden är uppförd av putsad sten vilande på en sockel av granit och på de olika takfallen ligger enkupigt tegel. Byggnaden har två huvudfasader, mot norr respektive öster. Hörnet är lätt avrundat och har ett lägre tak likt gavelsluten mot söder och väster. Hörnet är inte helt rätvinkligt, utan något större än 90 grader.

I bottenplanet finns skyltfönster och mellan dem har fasaden en putsrustik. Den östra fasaden delas upp av sex kraftiga pilastrar och den norra av fyra. Pilastrarna avslutas med gulmålade kapitäl. Det finns tre våningsplan i öster och fyra i norr.

Byggnadens många fönster med varierande form sätter prägel på exteri- ören. I nordfasadens västra del finns huvudentrén till kapellet. Dörrarna, i två par, är av ek med glasöppning och omges av ett sandstensparti. Ovan dem finns en stor skylt med texten Baptistkyrkan.

Den ursprungliga färgsättningen verkar ha varit mörkt grå. När den ändrades till dagens beigebruna kulör med mellangrå pilastrar är oklart. Troligtvis skedde detta på 1980-talet. På 1960-talet gjordes en tillbyggnad söderut efter Eneströmsgatan. Denna tillbyggnad i modernistisk stil i två våningar tillkom för att ge plats bland annat till församlingens omfattande ungdomsarbete.

I stadsrummet bildar huset idag en enhet ihop med den gamla salu- hallsbyggnaden och de något äldre stora pampiga bostadsstenhusen efter Kungsgatan. I kommunens inventering Kulturhistorisk värdefull bebyggelse från 1984 var Baptistkyrkan markerad som en kulturhistoriskt värdefull byggnad. I kommunens nuvarande kulturmiljöprogram är byggnaden klassificerad som särskilt värdefull.

Karlstads Baptistförsamling slog sig våren 2013 ihop med Karlstads Missionsförsamling och använder i dag Tingvallakyrkan som gemensam lokal. Baptistkyrkan såldes till Vår fru av Rosenkransens katolska församling 2014.

Uppdaterad den