Kulturhistoriska byggnader

Husen vid Kungsgatan

Artikeln Husen vid Kungsgatan är skriven av Hans Olsson, Föreningen Karlstad lever. Den har tidigare varit publicerad i skriften 

Texten i sin helhet

Olsson, Husen vid Kungsgatan

Texten i korthet

Namnet Kungsgatan förekommer för första gången i handlingar från 1683. Det kan ha varit den dåvarande kungen Karl XI (1655–1697) som gett namn åt gatan men troligare är att namnet syftar på den kungsgård som hertig Karl (1550–1611), han som utfärdade Karlstads stadsprivilegier år 1584, lät uppföra.

Hertig Karl skänkte då hela Tingvallaön till borgerskapet men tog ett år senare tillbaka mark i den östra delen för att uppföra en kungsgård, kallad Carlsberg. Byggnationen påbörjades 1585 men huvudbyggnaden stod klar först 1607. Den låg ungefär där Gamla gymnasiet ligger idag. Intill den fanns magasin, ladugårdar, stall och tjänstebostäder. Gatan som löpte från Västra bron och fram till kungsgården var namnlös men kallades för ”store gata”. Kungsgården revs 1653, men det är som nämnts troligt att det ändå var den som 30 år senare kom att ge Kungsgatan dess namn.

När Domkyrkan och Gamla gymnasiet uppfördes på 1700-talet anslöt sig Kungsgatan till landsvägen som gick över älven vid Östra bron. Man kan fortfarande se spår av anslutningen i det sydöstra avfasade hörnet i muren som omgärdar den förhöjda kyrkotomten.

Först efter att Pråmkanalen färdigställts 1837 och Hagabron tillkommit fick Kungsgatan den sträckning den har idag.

Flera byggnader längs Kungsgatan är intressanta. Det fyra våningar höga hörnhuset vid Kungsgatan 2A uppfördes 1914 efter ritningar av arkitekt Knut Jonson och på uppdrag av handlaren E. Nyström. Det är byggt i tidstypisk nationalromantisk stil men har även vissa kvardröjande drag från jugendepoken.

Huset med adress Kungsgatan 2B kallas det Neumannska huset. Det uppfördes 1902 på uppdrag av Sigurd Wilhelm Neumann som var disponent för Svenska Guldlistfabriken. Ritningarna utfördes av arkitektfirman Jonson & Petterson i tidstypisk 1890-talsarkitektur med vissa kvardröjande element från tidigare epoker. Hörnhuset Kungsgatan 2A och det Neumannska huset utgör idag en fastighet, Gruvan 10, och ägs av Bostadsrättsföreningen Slussen 10.

I slutet av 1800-talet startade bröderna Walfrid, Stefanus och Axel Svensson en möbelfabrik i Karlstad. Företaget ombildades 1893 till Walfrid Svensson & Co, som 1907 lät uppföra huset vid Kungsgatan 4 för att där öppna en möbelaffär. Det är ett femvånings affärs- och bostadshus ritat av arkitekterna Jonson & Petterson. Walfrid Svenssons Möbelaffär fanns kvar till årsskiftet 2008- 2009.

Huset ägs idag av bostadsrättsföreningen Zarah 4 som tagit sitt namn efter sångerskan Zarah Leander (1907–1981), som föddes i kvarteret.

Uppdaterad den