Kulturhistoriska byggnader

Karlstads gamla saluhall

Gamla saluhallen

Artikeln Saluhallen är skriven av Elisabeth Larberg. Den är tidigare publicerad i skriften Karlstad med kulturhistoriska ögon del 2.

Texten i sin helhet

Larberg, Saluhallen

Texten i korthet

Väster om Frödingsparken och granne med Tingvallagymnasiets gymnastiksal ligger Karlstads gamla saluhall. Den kom till kring förra sekelskiftet. Fram till dess såldes varor främst på Stora torget, men även vid Västra älvgrenen och mer eller mindre permanenta andra platser. Det saknades förvaringsmöjligheter för färskvaror, hygienen var bristfällig och tillgången osäker. Styckning av kött skedde utomhus.

Redan 1892 diskuterades frågan om en saluhall. 1895 hade planerna avancerat så långt, att stadsbyggmästare Carl Crispin fick i uppdrag att rita ett förslag.

Men debatten blev hård. Hälsovårdsnämnden och drätselkammaren hade skilda meningar. Fanns behovet? Skulle livsmedelspriserna stiga eller falla? Och var skulle den ligga? Man fastnade efter långa diskussioner för sluttningen nedanför Gamla gymnasiet.

 Carl Crispin ritade.  Den 10 maj 1906 var ärendet uppe i stadsfullmäktige, men återremitterades till drätselkammaren för en beräkning av byggnadskostnaderna.

Den 17 december förelåg definitiva ritningar och kostnadsförslag från Crispin. Han hade ritat in 53 platser för försäljning av kött och grönsaker, 12 platser för fiskaffärer och dessutom utrymme för Hammaröfiskarnas försäljning av sina fångster. I källaren fanns 46 förvaringsutrymmen. Crispin hade tänkt sig en särskild byggnad för en köttbesiktningbyrå. Kostnaden beräknades till 141 000 kronor. En beräknad vinst landade på 15 000. Hyror för butikerna rörde sig mellan 300 och 125 kronor per år.

Men debatten fortsatte. Hälsovårdsnämnden hade synpunkter. Handlare tryckte på. En ledamot i fullmäktige ville skjuta på bygget och förordade slakthus.

Den 16 januari 1908 lämnade hälsovårdsnämnden in ett femsidigt yttrande Människors liv och hälsa får inte sättas på spel på grund av att köttet genom olämplig förvaring eller behandling blivit osunt. Saluhallen måste byggas!

Den 30 oktober 1909 invigdes saluhallen. Sortimentet bestod av färskt kött och köttvaror, vilt, fågel, fisk, smör, ost, frukt, bär, grönsaker och blommor, men ej mjölk.  Karlstadsborna var nöjda med sin saluhall.

Men tiderna förändrades. Under 1950-talet övergick allt fler butiker till självbetjäning. Butiker etablerades i nya ytterområden och samtidigt tillkom varuhus med välsorterade livsmedelsavdelningar i centrum. Saluhallen hade svårt att hävda sig, även om varorna därifrån hade hög kvalitet och informationen var kunnig och personlig.

1970 stängdes saluhallen. Under några år fanns här ett diskotek och en cafeteria. I källaren fanns minigolfbana och plats för andra aktiviteter. 1977 övertogs hela byggnaden av Tingvallagymnasiet och kommunen beslöt bygga om hela saluhallsplanet till skolbespisning.

Huset kom senare att inrymma lokaler för gymnasial restaurangutbildning. En mindre restaurang för gäster utifrån och en cafeteria ger Karlstadsbor möjlighet att smaka på vad skolan har att bjuda.

Noteras kan, att ett försök att återigen förse Karlstad med en saluhall misslyckades. Stora investeringar gjordes i lokalen vid torget, men kunderna svek. Saluhallen lades ner 2018.

Uppdaterad den