Kulturhistoriska byggnader

Stora torget - många idéer men lite resultat

Artikeln Det som var och det som kunde ha varit är skriven av Andreas Hansen, byggnadsantikvarie.

Texten i sin helhet

Hansen, Det som var och det som kunde varit stora torget


Texten i korthet

En sak var Karlstadsborna överens om efter den stora branden 1865. Stadens torg skulle vara stort, omgärdat av dubbla trädrader och stenhus. Allt för att minska risken för ytterligare en brand. Så långt blev planerna också verklighet.

Men snart nog började folk tycka att torget var väldigt ödsligt och monotont. Borde det inte vara mer likt en park, med grönska och utsmyckningar?

Planer togs fram, åsikter ventilerades. 1936 ersattes kullerstenarna med gatstenar som bildade rutmönster. Just mera blev det inte.

Det som så småningom tvingade fram förändringar av torget var framför allt den ökade bil- och busstrafiken. Under 1950- och 1960-talen dominerades torget helt av bilparkeringar och busshållplatser.

1972 flyttades bussarna till Drottninggatan, men bilarnas dominans på torget ökade ytterligare.

Fortfarande fanns det de som tyckte att stadens torg borde göras vackrare, grönare och mer inbjudande. Några små steg togs. 1955 uppfördes Fredsmonumentet och 1971 skapades ett vattenkonstverk framför Folksamhuset.

Samtidigt togs ritningar fram till ett helt annat sorts grönare och trivsammare torg. Och debatten tog fart. Många förslag framfördes. Kanske kunde man ordna p-platser under torget i stället för ovanpå? Och varför inte bygga ett kulturhus på torgets östra del?

Diskussionerna ledde till att parkeringsplatserna på torget försvann i mitten av 1980-talet, men någon parkanläggning på torget blev det inte. 1995 flyttades bussarna tillbaka dit. De släpptes dock inte in på själva torgytan utan fick trafikera gatorna på ömse långsidor. Där anlades också gång- och cykelbanor. Ytterligare några konstverk kom till, på och intill torget, men fortfarande pågår debatten om Karlstads stora och ödsliga torg.

Uppdaterad den