Lokalpolitik

Politiska styret i Nyeds landskommun 1950-1962

Uppsatsen Kommunernas politisering är skriven av Roger Johansson, i Historia C på Karlstads universitet.

Texten i sin helhet

Johansson, Kommunernas politisering


Texten i korthet

Politiken i Sverige är idag relativt konfrontativ. Vi har tydliga partilinjer, block, majoritetssammanslutningar med mera. Det skrivs motioner och argumenteras för olika linjer för att därefter votera och fatta beslut. Så har det dock inte alltid varit. Under lång tid så drevs kommunpolitiken närmast utan politiska konfliktlinjer över huvud taget. Det kommunala stod i stort sett över det politiska.

När utvecklingen mot en mer politiserad kommunpolitik inleddes är inte forskningen överens om och det är här uppsatsen försöker fylla ett tomrum. Den behandlar de politiska besluten i Nyeds landskommun under 1950 till 1962, för att söka svaren på hur politiken fungerade. När började man exempelvis följa partilinjer?

Uppsatsen behandlar också det som Ulla Ekström von Essen kallat Tankekollektivet Folkhemmets kommunideologi. Med detta menar hon en ideologi som önskar att kommunerna ska göra något mer än de bara måste och att kommunerna ska vara något mer än bara en enhet som betalar ut understöd.

Kommunernas uppgifter borde vidgas till att tillse att alla fick det de hade rätt till genom att det skapades socialpolitik, bostadspolitik, fritidspolitik etcetera i kommunerna.

I uppsatsen undersöks kopplingen till den sortens ideologi. Författaren har gått igenom alla beslut som har med fritidspolitik att göra för att studera frågan i detalj.

Uppsatsen visar att politikerna i Nyed omfattades av detta tankekollektiv. Den kommer också fram till att politiken i Nyed inte var särskilt partipolitiserad vid periodens början, men att detta förändrades runt 1955/56, då allt fler beslut fattades enligt partilinjer.

För den som är skolpolitiskt intresserad kan det också vara intressant att veta att den stora frågan under perioden var frågan om skolornas framtid i kommunen. Var skulle det finnas skolor och var skulle det inte finnas skolor kvar? Denna fråga behandlas även den relativt utförligt i uppsatsen.

Uppdaterad den