Kommunarkivet

Karlstads kommuns stads- och kommunhistoriska uppsatspris

Färgstarkt arkiv

Du har möjlighet att vinna ett uppsatspris för din B-, C- eller D-uppsats om du skriver stads- och kommunhistoria. Prissumman uppgår till 2 000 kronor för bästa B-uppsatsen och 4 000 kronor för bästa C- eller D-uppsatsen.

Karlstads kommun har instiftat två uppsatspriser för att uppmuntra till forskning i stads- och kommunhistoria. Uppsatspriset delas ut varje år i samband med kultur- och fritidsnämndens sammanträde i december. 

Bidragen ska ha inkommit till kultur- och fritidsförvaltningen senast 24 september 2023. Du skickar ditt bidrag till Karlstads kommun, kultur- och fritidsförvaltningen, 651 84 Karlstad, eller via e-post till kulturochfritidsforvaltningen@karlstad.se. Märk brevet/e-posten ”Uppsatspris 2023”.

Syfte

Syftet är att uppmuntra till forskning om Karlstads och dess inkorporerade kommuners historia och att stimulera användningen av koncernen Karlstads kommuns arkivbestånd i historisk forskning.

Med inkorporerade menas de kommuner som gått ihop och bildat nuvarande Karlstads kommun. De är Karlstads stad, Älvsbacka, Nyeds, Alsters, Väse, Grava, Segerstads, Nors och Östra Fågelviks kommuner samt Karlstads landskommun.

Formella kriterier/urval

Berättigade att delta är personer som i valfritt ämne har skrivit godkända uppsatser på B- respektive C- och D-nivå, som genom koncernen Karlstads kommuns arkivbestånd belyser Karlstads eller dess inkorporerade kommuners historia.

Bedömningskriterier

Karlstads kommuns stads- och kommunhistoriska uppsatspris tilldelas den uppsats på respektive nivå som håller den högsta vetenskapliga standarden, och som uppfyller de formella kriterier som anges ovan.

Priset

Prissumman är 2 000 kronor för bästa B-uppsatsen och 4 000 kronor för bästa C- eller D-uppsatsen. Priset delas ut i samband med kultur- och fritidsnämndens sammanträde i december.

Frågor om uppsatspriset

Kontakta Arkivchef Jon Räftegård, jon.raftegard@karlstad.se  Telefon: 054-540 25 16.

Förslag till forskning i stads- och kommunhistoria

För att främja arkivens användning i kulturell verksamhet och forskning arbetar vi bland annat fram förslag till forskning som kan bedrivas med utgångspunkt i våra bestånd.

Forskningsförslag

Tidigare forskning i stads- och kommunarkiv

För att bättre kunna stimulera användningen av vårt arkivmaterial har vi undersökt den akademiska historiska forskning som bedrivs med kommunalt arkivmaterial.

  • Vad är det man forskar om?
  • Vilket material bygger man sin forskning på?
  • Vilka perioder och vilka geografiska områden undersöks?
  • Vilka huvudsakliga inriktningar har forskningen och varför?

Vår tanke är att dessa saker kan vara intressanta också för dig som står i begrepp att själv använda våra arkiv för forskningsändamål (för att finna intressanta forskningsområden, som hjälp att teckna ett forskningsläge, för att identifiera svagt utforskade områden och så vidare).

Kommunarkiven och det akademiska historiebruket

Uppdaterad den