Information till friskolor i Karlstads kommun

Friskolebetyg till kommunarkivet

Enligt skollagen (SFS 2010:800 kapitel 29 paragraf 18) ska friskolor lämna över sin betygsdokumentation till den kommun där skolan finns.

Lagen gäller för både fristående grund- och gymnasieskolor. I Karlstads kommun ska friskolorna lämna över slutbetygen till Karlstads kommunarkiv. Syftet är att garantera elever tillgång till sina slutbetyg.

Vad är det som ska levereras?

Från Grundskolan

Det som ska lämnas över är en kopia av den betygshandling eleven får.

 • Kopia på slutbetyg från elever som fullföljt grundskoleutbildning
 • Kopia på intyg om avgång från grundskola (i de fall eleven avgår utan slutbetyg)

Från Gymnasieskolan

Det som ska lämnas över är en kopia av den betygshandling eleven får.

 • Kopia på examensbevis för elever som slutfört ett nationellt program och fått betyg i samtliga kurser
 • Kopia på studiebevis för elever som inte fått betyg på en eller flera kurser
 • Kopia på gymnasieintyg för elever som avslutat en utbildning på introduktionsprogram

När ska det levereras?

 • oktober - december (årliga leveranser läsåret efter att eleven slutade skolan)
 • Kontakta oss för att bestämma tid för leverans, kommunarkivet@karlstad.se

Hur ska det levereras? 

 • De ska vara sorterade årsvis per klass eller motsvarande och inom klassen i personnummerordning
 • En klasslista ska medfölja för varje klass
 • Enkelsidig på åldringsbeständigt papper
 • Ligga i godkända arkivkartonger 
 • Information på arkivkartongerna: skola, typ av handling, år och sortering (skriv med blyerts)
 • Plastfickor, gummisnoddar eller gem ska inte vara med

Riktlinjer och instruktion

Riktlinjer för överlämnande av betygsdokumentation från friskolor till Karlstads kommun

Instruktion för överlämnande av betygsdokumentation från friskolor till Karlstads kommun

 

Uppdaterad den