Förskola och annan pedagogisk verksamhet

Avgifter och regler

Du har rätt till förskoleverksamhet för ditt barn om barnet är skrivet i Karlstads kommun och om du arbetar, studerar, aktivt söker arbete eller är föräldraledig eller sjukskriven. Ditt barn ska ha fyllt 1 år när det börjar i förskolan.

Upphörande av tillfällig regeländring för syskon till nyfödda på grund av RS-virus 

Region Värmland rekommenderade tidigare att syskon till nyfödda under sex månader ska vara hemma från förskolan under perioder med hög smittspridning. Utifrån det beslutade kommunen om en tillfällig regeländring så att vårdnadshavare kunde vara hemma utan att mista sin plats. 

Regionen har nu tagit bort den rekommendationen vilket gör att även kommunen tar bort den tillfälliga regeländringen. 

De som redan fått beslut utifrån regeländringen berörs inte utan besluten gäller fram till överenskommet slutdatum.

Plats i två kommuner

Det är barnets hemkommun, där barnet är folkbokfört, som ska erbjuda en förskoleplats. Om barnet bor växelvis hos sina föräldrar och dessa bor i olika kommuner, kan barnet bara få plats i en kommun. Detta gäller också om barnets vårdnadshavare arbetar i två kommuner.

Bosatt i annan kommun

Om ditt barn är skrivet i en annan kommun har barnet rätt till plats i förskola eller familjedaghem om det finns särskilda skäl med hänsyn till barnets personliga förhållanden.

Ditt barn kan även få plats i annat fall om det bedöms vara möjligt.

Förtur

Om ditt barn är i behov av särskilt stöd eller om barnet har ett eget behov av förskoleplats, till exempel på grund av familjeförhållanden, ges förtur.

Syskon har inte förtur till plats på samma förskola men vi försöker ändå så långt det är möjligt att tillgodose detta.

Allmän förskola

Från och med höstterminen då ditt barn fyller tre år erbjuds du en plats i den allmänna förskolan. Om ditt barn redan har en plats i förskola eller familjedaghem så kommer du att få en lägre avgift.

Allmän förskola är avgiftsfri 525 timmar per år, vilket vanligtvis motsvarar 15 timmar i veckan under skolans läsår.

Regler och avgifter

Regler och information om avgifter finns samlade i ett dokument. 

Regler och avgifter för förskola, pedagogisk omsorg och omsorg på obekväm arbetsitd.pdf

Mer information om avgifter och verktyg för att räkna ut ditt barns avgift.

Omsorg på obekväm arbetstid

Omsorg på obekväm arbetstid är en form av pedagogisk verksamhet som erbjuds familjer där båda vårdnadshavarna arbetar eller studerar på kvällar, nätter eller helger och inte har möjlighet till annan lösning.

Läs mer om omsorg på obekväm arbetstid här

Uppdaterad den