Avgifter och regler

Avgifter

Den avgift du betalar för förskola och annan pedagogisk verksamhet bestäms av din inkomst och hur många timmar ditt barn tillbringar inom verksamheten. Här kan du läsa mer om avgifter och räkna ut vad din kostnad blir.

Vad kostar en plats?

Vad du betalar för en plats för förskola eller annan pedagogisk verksamhet beror på barnets närvarotid enligt inlämnat schema och hushållets sammanlagda månadsinkomst före skatt. Med månadsinkomst menas årsinkomsten delad med 12. Även inkomster från andra länder räknas, oavsett i vilket land de beskattas.

Det är bara inkomster som du betalar skatt på som ska räknas med.

Taxa för förskola och annan pedagogisk verksamhet

Här kan du själv räkna ut din avgift

Hushåll

Med hushåll menas vuxna och barn som bor på samma adress. Även om din make/maka/sambo inte är förälder till barnet, ska hans/hennes inkomst räknas med.

Detta innebär också att barn som bor på samma adress räknas som syskon när avgiften beräknas.

Syskonrabatt

Om du har flera barn placerade betalar du avgift bara för de tre yngsta barnen och full avgift bara för det allra yngsta. De andra barnen får syskonrabatt.

Fakturan

Avgift tas ut för 12 månader per år. Fakturan för exempelvis april kommer i början av april och ska vara betald 30 april.

Om avgiften blir mindre än 50 kronor skickas ingen faktura ut. Det kommer istället en samlingsfaktura i april, augusti och december.

Du får en faktura även om barnet inte har använt sin plats i förskola eller annan pedagogisk verksamhet. Du måste säga upp platsen för att slippa avgift.

Inkomstredovisning

När ditt barn ska börja i förskola eller pedagogisk verksamhet behöver du registrera din inkomst eftersom avgiften beräknas på hushållets sammanlagda inkomst före skatt.

Om hushållets inkomst förändras behöver du lämna in en ny inkomstredovisning. Om dina inkomster förändras ofta, exempelvis för att du inte har något fast arbete, kan du beräkna din genomsnittliga inkomst för några månader i taget.

Inkomstredovisningen lämnar du via e-tjänsten senast den 25:e månaden innan förändringen gäller.

Lämna inkomstredovisning

Barn- och ungdomsförvaltningen kontrollerar årligen din redovisade inkomst  mot Skatteverket. Om det vid en sådan kontroll visar sig att din avgiftsgrundande inkomst varit högre än vad du uppgett görs en efterdebitering.

Mer om avgiftskontrollen kan du läsa här

Växelvis boende och delad plats

Om barnet har växelvis boende delar ni som vårdnadshavare på kostnaden av platsen. Detta gäller om:

  • Ni har gemensam vårdnad om barnet.
  • Barnet bor minst 3 dagar av en 14-dagarsperiod hos någon av er och behöver omsorg under dessa dagar.

Avgiften beräknas på den sammanlagda inkomsten i respektive vårdnadshavares hushåll men den sammanlagda avgiften för barnet överstiger aldrig maxtaxan. 

Om någon av er säger upp sin del av barnets plats är platsen inte längre delad. Den vårdnadshavare som har kvar platsen betalar då hela avgiften för platsen utifrån sitt hushålls inkomst.

Länk till anmälan om delad plats

Avgiftsreducering

Allmän förskola

På hösten det år barnet blir tre år börjar den allmänna förskolan. Denna är avgiftsfri i 525 timmar per år vilket motsvarar ungefär 15 timmar/vecka under skolans terminer.

Om ditt barn bara har 15 timmar/vecka betalar du ingen avgift alls under september-maj fram till dess att barnet börjar i skolan.

Om barnet har mer än 15 timmar/vecka betalar du en reducerad avgift. Under juni-augusti betalar du avgift för vanlig förskoleverksamhet.

Sjukdom

Om ditt barn har varit sjukt i 21 sammanhängande dagar kan du ansöka om avdrag på avgiften från och med dag 22. Dagarna räknas från första dagen barnet sjukanmäls.

Hela frånvaron ska styrkas med läkarintyg. 

Anmälan om sommaruppehåll (sommarschema)

Ska du vara ledig minst 8 sammanhängande veckor under perioden juni-augusti betalar du avgift enligt lägsta timintervallet om du anmäler detta i god tid innan ledigheten börjar gälla. Anmälan om sommarschema gör du på karlstad.se.

Rätt till sommarschema förutsätter att barnet varit inskrivet i verksamheten, och närvarat, i minst två månader.

Länk till anmälan om sommeruppehåll (sommarschema)

Obetalda barnomsorgsavgifter

Om avgiften inte betalas kan barnet stängas av från sin plats.

Uppdaterad den