Norrstrands förskola

Barn- och föräldrainflytande

Enligt förskolans läroplan, Lpfö 18 ska arbetet i förskolan ske i nära och  förtroendefullt samarbete med hemmet. Förskolans personal ska föra fortlöpande samtal med vårdnadshavare kring barnets trivsel, trygghet och lärande i och utanför förskolan, samt genomföra utvecklingssamtal. 

I Karlstads kommun erbjuder vi utvecklingssamtal där syftet med utvecklingssamtalet är att synliggöra varje barns trivsel, utveckling och lärande. 

Klagomålshantering

En positiv utveckling för våra barn och ungdomar förutsätter goda möjligheter att föra fram klagomål. Vårt mål är att du skall känna att all personal snabbt och konstruktivt tar hand om dina klagomål och därför är det viktigt att du vet vart du ska vända dig.

Här kan du läsa mer om klagomålsrutiner

Uppdaterad den