Vallargärdets förskola

Vallargärdets förskola
Vallargärdets förskola

Visionen för förskolan Vallargärdet är Hållbar Framtid -Vi har ett ansvar att skapa medvetenhet hos de barn vi möter dagligen i förskolan kring det lilla och det stora som finns runtomkring dom i livet och omvärlden.

Utifrån vårt uppdrag ska vi lägga en god grund för ansvarstagande, demokratiska samhällsmedborgare som vi ser som kompetenta medmänniskor fyllda med värdefull kunskap. Hållbar framtid har både en ekologisk, en ekonomisk, en social och en moralisk aspekt som betonar individens ansvar och delaktighet, både en uthållig fysisk miljö och en uthållig social miljö.

Utifrån visionen för förskolorna har vi valt ett gemensamt fokusområde som är Nedstressad förskola. I vår läroplan, Lpfö18 står bland annat att:
”Utbildningen i förskolan ska planeras och genomföras på ett sådant sätt så att den främjar barnens utveckling, hälsa och välbefinnande. Förskolan ska erbjuda barnen en god miljö och en väl avvägd dagsrytm med både vila och aktiviteter som är anpassade efter deras behov och vistelsetid. Miljön ska vara tillgänglig för alla barn och inspirera dem att samspela och att utforska omvärlden samt stödja barnens utveckling, lärande, lek och kommunikation”.

”Utbildningen ska ge varje barn möjligheter att utforska, ställa frågor och samtala om företeelser och samband i omvärlden och på så sätt utmana och stimulera deras intresse för hälsa och välbefinnande och hållbar utveckling”.

Uppdaterad den