Västerstrands förskola

Handlingsplaner

Västerstrands förskola är en förskola där alla barn ska känner sig välkomna, trygga och respekterade för den de är.

Små barns möten med andra små barn kan ibland innebära att de inte har tillräckliga erfarenheter av hur man bör vara i samspel med andra. Då kan situationer uppstå som kan vara kränkande för andra barn. Med närvarande, engagerade och lyhörda vuxna i lek och aktivitet kan dessa tillfällen leda till ett lärande och utvecklad samvarokompetens.

Vi som arbetar på Västerstrands förskola har till uppgift att främja lika rättigheter och skapa en god pedagogisk miljö där flickor och pojkar kan bredda sina erfarenheter och utveckla sina förmågor och intressen oberoende av kön, könsidentitet eller könsuttryck, sexuell läggning, funktionsnedsättning, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning eller ålder.


Vårt förebyggande arbete lägger stor vikt vid

  • Inskolnings- och överskolningsperioder så att barn och föräldrar känner sig trygga och välkomna
  • Närvarande, medvetna, engagerade och observanta vuxna som är goda förebilder
  • Att bekräfta och se alla barn

Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling 2021/2022.pdf

Uppdaterad den