Förskola och annan pedagogisk verksamhet

Kvalitet och utveckling

02:31 min

Vårt mål är att erbjuda dig och ditt barn en bra förskola och annan pedagogisk verksamhet. Vi arbetar därför ständigt med att utveckla utbildningen och förbättra våra verksamheter.

Ytterst handlar kvalitetsarbetet om att kunna bedöma kvalitet -  det vill säga om arbetet sker i enlighet med målen i förskolans läroplan - samt att undersöka vilka åtgärder som behöver vidtas på respektive nivå för att utveckla bättre arbetsprocesser och möjligheter för utveckling och lärande hos barnen.

Kvalitetsarbetet kan tolkas som en cirkulär process där såväl observation, reflektion som analys blir viktigt för kvalitetsutvecklingen på varje förskola. Analysen väcker nya frågor och då är vi tillbaka till där vi startade, med nya dokumenterade observationer av det som sker i barngruppen.

För att slutsatserna ska kunna vara underbyggda och trovärdiga behöver det finnas ett relevant och dokumenterat underlag som synliggör det som ska analyseras. En utgångspunkt för arbetet med dokumentation i förskolan är att ”lyssna in” det som pågår bland barnen och synliggöra det genom att dokumentera det på olika sätt.

Dokumentationen bildar utgångspunkt för den reflektion och analys som sker tillsammans med barnen, dig som vårdnadshavare och i arbetslaget.

Dina synpunkter är viktiga

För att kunna utveckla och förbättra våra verksamheter är det viktigt att respektive verksamhet får reda på vad du tycker och hur du upplever situationerna runt ditt barn. Som vårdnadshavare får du många olika möjligheter att bidra med det som är viktigt för dig och ditt barn genom fortlöpande samtal och utvecklingssamtal på förskolan, men också genom anonyma enkäter.

Regelbundna enkäter

Förskolan ska vara tydlig kring mål och innehåll i utbildningen och du som vårdnadshavare ska ha möjlighet att bidra med inflytande. Därför ställer vi frågor i enkäterna om hur du upplever information och kommunikation samt din möjlighet att vara delaktig i kvalitetsarbetet på förskolan.

Förskolan ska präglas av omsorg om ditt och de andra barnens trygghet och välbefinnande, men också av omsorgen om varje barns kunskapsutveckling. Förskolan ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn och utgå från vad som bedöms vara det bästa för barnet. I de regelbundna enkäterna vill vi ge dig möjlighet att förmedla hur du upplever förskolan; vad du tycker är särskilt positivt och vad som kan eller bör förbättras för att ditt barn ska trivas, ha roligt, vara trygg samt utvecklas och lära.

Resultaten från enkäterna sammanställs och presenteras på karlstad.se, men också på enheten där du har ditt barn.

Utvecklingsarbete och särskilt stöd

Alla är olika och för oss är det viktigt att hela tiden hitta nya vägar som förbättrar utbildningen och som passar just ditt barns sätt att lära och utvecklas.

I våra förskolor finns högskoleutbildade förskollärare med förskollärarlegitimation samt barnskötare. Det finns tillgång till lokalplanerare och psykolog samt språkstöd, pedagogiska handledare och specialpedagoger som arbetar nära rektor och förskolans arbetslag med att utveckla undervisningen och miljöerna i förskolan.

Det finns också överenskommelser gällande barnhälsonätverk och barnhälsoteam där kommun och region samverkar tillsammans med dig som vårdnadshavare för ditt barns bästa.

I stadsdelarna Kronoparken och Rud erbjuds också insatser av förskoleteamet ”Tummen”.

Uppdaterad den