Förskola och familjedaghem

Starta fristående verksamhet

Om du vill starta verksamhet i fristående regi ska du ansöka om ett godkännande hos kommunen där verksamheten ska bedrivas. Verksamheten kan bedrivas som förskola, fritidshem eller som annan pedagogisk verksamhet.

Kommunen ger ett godkännande om verksamheten uppfyller de krav på kvalitet och säkerhet som ställs på motsvarande offentlig verksamhet. Kommunen ger också bidrag till godkänd verksamhet.

Verksamhetsformer

Förskola

Verksamheten vänder sig till barn från 1 års ålder som inte går i skolan. Förskolan är en egen skolform och omfattas av begreppen utbildning och undervisning. Huvudmannen ska använda förskollärare för undervisningen men det kan också finnas annan personal med lämplig utbildning och erfarenhet för barnens utveckling och lärande.

Fritidshem

Pedagogisk verksamhet för skolbarn till och med tolv års ålder.

Annan pedagogisk verksamhet

  • Pedagogisk omsorg
  • Omsorg under tid då förskola eller fritidshem inte erbjuds
  • Öppen förskola
  • Öppen fritidsverksamhet

Pedagogisk omsorg

Samlingsbegrepp för olika verksamhetsformer för barn 1-12 år som inte är förskola eller fritidshem, till exempel familjedaghem och flerfamiljssystem.

Familjedaghem/ familjefritidshem

Familjedaghem och familjefritidshem är verksamhetsformer som bedrivs i anordnarens egna hem. Familjedaghem riktar sig till barn i åldrarna 1-5 år. Familjefritidshem riktar sig till skolbarn i åldrarna 6-12 år under den tid då skolan inte är öppen.

Den som startar familjedaghem/ familjefritidshem har rätt till bidrag för sina egna barn men endast för lika många egna barn som andra barn som tagits emot.

Flerfamiljssystem

Flerfamiljssystem riktar sig till barn i åldrarna 1-12 år. Verksamhetsformen innebär att två-tre familjer med sammanlagt minst fem barn går samman och anställer en barnskötare eller förskollärare som sedan tar hand om barnen i familjernas hem.

Vem kan driva fristående verksamhet

Föräldrakooperativ

En sammanslutning av föräldrar som gemensamt tar ansvar för omsorgen av sina egna och/eller andras barn.

Personalkooperativ

Personalen som arbetar i verksamheten äger och driver förskolan, fritidshemmet eller den pedagogiska omsorgen.

Ideell organisation

Verksamheten bedrivs av en etablerad ideell organisation som har exempelvis facklig, politisk, religiös, idrottslig eller kulturell verksamhet.

Andra organisationsformer

Verksamheten bedrivs exempelvis som enskild firma, handelsbolag eller aktiebolag.

Beroende på vilken form du väljer att organisera din verksamhet på finns olika regler för skatt med mera. Tänk också på att du behöver F-skattsedel!

Mer information finner du på Skatteverkets webbplats; www.skatteverket.se

Ekonomi

Resursfördelningen till fristående förskolor och familjedaghem fungerar på samma sätt som till de kommunal enheterna. Utgångpunkten är vilka barn som finns placerade den 15:e i varje månad eller första vardagen efter den 15:e. Det är därför viktigt att du som fristående huvudman anmäler förändringar i tid innan den 15:e för att bidraget ska bli korrekt.

Utifrån vilka barn du har placerade i din verksamhet kommer sen bidraget betalas ut runt den 20:e varje månad. Bidraget ser olika ut beroende på vilken typ av verksamhet du kommer att bedriva.

Ansökan

För rätt till godkännande gäller kommunens riktlinjer.

Ansökan om godkännande görs till barn- och ungdomsnämnden i Karlstads kommun. Tänk på att göra ansökan i god tid innan verksamheten beräknas starta.

Ansökan om att starta förskola görs i e-tjänst. 
Ansökan om godkännande och rätt till bidrag för att bedriva fristående förskola

Ansökan om att starta fritidshem och pedagogisk omsorg görs på blankett

Ansökan om godkännande och rätt till bidrag för att bedriva fristående firitdshem och pedagogisk omsorg

Anmäl även till miljöförvaltningen

Du behöver även anmäla verksamheten till miljöförvaltningen utifrån ett hälsoskyddsperspektiv. Alla skolor, förskolor och fritidshem är skyldiga att arbeta förebyggande för att undvika miljö- och hälsoproblem. Det kallas egenkontroll och hjälper er att tidigt upptäcka fel i verksamheten, i lokalen eller på utrustningen. Miljöförvaltningen ska ha er anmälan senast sex veckor innan du planerar att starta verksamheten.

Mer information om anmälan och egenkontroll

Uppdaterad den