Förskola och annan pedagogisk verksamhet

Starta fristående verksamhet

Om du vill starta verksamhet i fristående regi ska du ansöka om ett godkännande hos kommunen där verksamheten ska bedrivas. Verksamheten kan bedrivas som förskola, fritidshem eller som annan pedagogisk verksamhet.

Kommunen ger ett godkännande om verksamheten uppfyller de krav på kvalitet och säkerhet som ställs på motsvarande offentlig verksamhet. Kommunen ger också bidrag till godkänd verksamhet.

Kontakt

Har du frågor kan du höra av dig till barnochungdomsforvaltningen@karlstad.se.

Verksamhetsformer

Förskola

Förskola vänder sig till barn från 1 års ålder och är en egen skolform och omfattas av begreppen utbildning och undervisning. Förskolan ska stimulera barns utveckling och lärande samt erbjuda barn en trygg omsorg. Huvudmannen ska använda förskollärare för undervisningen men det kan också finnas annan personal med lämplig utbildning och erfarenhet för barnens utveckling och lärande. 

Fritidshem

Fritidshem vänder sig till skolbarn från förskoleklass till och med 31 juli det året barnet fyller 13 år. Fritdidshemmet kompletterar utbildningen i de obligatoriska skolformerna och ska stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda en meningsfull fritid och rekreation. 

Annan pedagogisk verksamhet

Annan pedagogisk verksamhet är ett samlingsbegrepp för olika verksamhetsformer för barn 1-12 år som inte är förskola eller fritidshem som till exemplel pedagogisk omsorg, öppen förskola, öppen fritidsverksamhet och omsorg på obekväm tid. Familjedaghem är en form av pedagogisk omsorg som tar emot barn i egna hemmet eller annan godkänd lokal.

Vem kan driva fristående verksamhet

Föräldrakooperativ

En sammanslutning av föräldrar som gemensamt äger och driver förskolan där den inre ägar- och ledningskretsen tar ansvar för att uppfylla de krav som följer av lagar och andra föreskrifter för verksamhetsformen.

Personalkooperativ

Personalen som arbetar i verksamheten äger och driver förskolan där den inre ägar- och ledningskretsen tar ansvar för att uppfylla de krav som följer av lagar och andra föreskrifter för verksamhetsformen.

Ideell organisation

Verksamheten bedrivs av en etablerad ideell organisation som har exempelvis facklig, politisk, religiös, idrottslig eller kulturell verksamhet. Den inre ägar- och ledningskretsen tar ansvar för att uppfylla de krav som följer av lagar och andra föreskrifter för verksamhetsformen.

Andra organisationsformer

Verksamheten bedrivs exempelvis som enskild firma, handelsbolag eller aktiebolag. Den inre ägar- och ledningskretsen tar ansvar för att uppfylla de krav som följer av lagar och andra föreskrifter för verksamhetsformen.

Beroende på vilken form du väljer att organisera din verksamhet på finns olika regler för skatt med mera. Tänk också på att du behöver F-skattsedel.

Mer information om regler och skatt hittar du på Skatteverkets webbplats

Ekonomi

Resursfördelningen till fristående förskolor och familjedaghem fungerar på samma sätt som till de kommunal enheterna. 

Utifrån vilka barn du har placerade i din verksamhet kommer bidraget betalas ut varje månad. Bidraget ser olika ut beroende på typ av verksamhet samt ålder och omfattning på barn som skrivs in.

Ansökan

För rätt till godkännande gäller kommunens riktlinjer som används som stöd i ansökningasprocessen. Ansökan om godkännande görs till barn- och ungdomsnämnden i Karlstads kommun. Tänk på att göra ansökan i god tid innan verksamheten beräknas starta.

I e- tjänsten ansöker du om godkännande och rätt till bidrag för att bedriva fristående förskola

På blankett ansöker du om godkännande och rätt till bidrag för att bedriva fristående fritidshem och pedagogisk omsorg

Anmäl även till miljöförvaltningen

Du behöver även anmäla verksamheten till miljöförvaltningen utifrån ett hälsoskyddsperspektiv. Alla skolor, förskolor och fritidshem är skyldiga att arbeta förebyggande för att undvika miljö- och hälsoproblem. Det kallas egenkontroll och hjälper er att tidigt upptäcka fel i verksamheten, i lokalen eller på utrustningen. Miljöförvaltningen ska ha er anmälan senast sex veckor innan du planerar att starta verksamheten.

Mer information om anmälan och egenkontroll

Uppdaterad den