Förskola och annan pedagogisk verksamhet

Rätten till att utveckla sitt modersmål

Flerspråkiga barn ska ha möjlighet att utveckla både det svenska språket och sitt modersmål i förskolan. Elever i grundskolan och grundsärskolan har rätt till modersmålsundervisning om vissa förutsättningar är uppfyllda.

Förskolans uppdrag är att alla barn med annat modersmål än svenska ska få möjlighet att utveckla sin förmåga att kommunicera såväl på svenska som på sitt modersmål. Det är en tillgång att barnet kan flera språk och förskolan arbetar därför för att stödja och uppmuntra alla barn att använda sina språk i verksamheten.

Medvetenheten om det egna kulturarvet och delaktighet i andras kultur bidrar till att barnen utvecklar sin förmåga att förstå och leva sig in i andras villkor och värderingar. Barn lär i de vardagliga aktiviteterna, i lek och i skapande verksamhet. Personalen anpassar därför aktiviteter, arbetssätt, miljö och material efter barnens olika behov. Vårt förhållningssätt kännetecknas av nyfikenhet, öppenhet och en vilja att ta reda på mer om varje barns språk och kultur.

Särskilda åtgärder som flerspråkig personal, sånger, sagor, spel och appar kan vara viktiga komplement och verktyg som används för att öka barnets möjligheter att utveckla sina språk i förskolan. Även barnens föräldrar är en viktig tillgång för förskolan i arbetet med modersmål, flerspråkighet och kulturell identitetsutveckling.

Uppdaterad den