Bedömning och betyg

Bedömning och betyg

För att kunna utvecklas och nå goda resultat är det viktigt att utvärdera hur arbetet i skolan går.

Skriftliga omdömen och individuell utvecklingsplan

Från årskurs ett till och med årskurs fem ges skriftliga omdömen en gång per läsår. De skriftliga omdömena sammanfattar vilka kunskaper du har och vad som behöver utvecklas för att du ska kunna göra ännu bättre ifrån dig i skolan.

Vid ett av utvecklingssamtalen ska läraren presentera en individell utvecklingsplan med skriftligt omdöme.

Utvecklingssamtal

Varje termin bjuds elev och vårdnadshavare in till utvecklingssamtal med elevens klasslärare/mentor. Under utvecklingssamtalet diskuteras hur du går vidare med ditt skolarbete och vad du behöver förbättra.

Läs mer om utvecklingssamtalen i skolan

Betyg från årskurs 6

Från och med årskurs 6 ges skriftliga betyg. Betygen är en sammanställning av elevens kunskaper och resultat.

För att sätta rättvisa betyg görs en likvärdig bedömning. Bedömningen utgår från Skolverkets kursplaner. Utifrån dem görs en bedömning i hur väl eleven uppfyller målen i varje ämne. Betygssättningen granskas också i relation till de nationella proven. 

Betygsskala

Betygsskalan har sex steg: A, B, C, D, E och F. A-E är godkända betyg till skillnad från F som står för ett icke godkänt resultat. Om läraren saknar underlag för att göra en bedömning av en elevs kunskaper, på grund av att eleven varit frånvarande, sätts inget betyg. Detta markeras med ett streck (-) i betygsdokumentet.

Ogiltig frånvaro på terminsbetygen

Enligt skolförordningen ska terminsbetyget innehålla uppgift om hur stor frånvaro eleven har haft utan giltigt skäl under terminen.

Skolan sammanställer uppgifter om ogiltig frånvaro, sen ankomst och om eleven har avvikit från lektionen och redovisar detta som ogiltig frånvaro i antal timmar på terminsbetyget från och med årskurs 6. Det är endast den aktuella frånvaron under terminen som förs in i terminsbetyget inte frånvaro som eleven haft tidigare.

Den ogiltiga frånvaron visas inte på slutbetyget.

Behörighetskrav

Behörighetsreglerna för att få påbörja en gymnasieutbildning skiljer sig mellan yrkesprogram och högskoleförberedande program.

Yrkesprogram

Godkänt i svenska/svenska som andraspråk, engelska och matematik + 5 andra ämnen.

Högskoleförberedande program

Godkänt i svenska/svenska som andraspråk, engelska och matematik + 9 andra ämnen.

Om du söker Ekonomi-, Humanistiska eller Samhällsvetenskaps- programmet måste ämnena geografi, historia, religion och samhällskunskap ingå i dessa 9 ämnen.

Om du söker Naturvetenskaps- eller Teknikprogrammet måste ämnena biologi, kemi och fysik ingå i dessa 9 ämnen.

För estetiska programmet är de nio ämnena valfria - utöver svenska/svenska som andraspråk, engelska och matematik.

Uppdaterad den