Elev- och föräldrainflytande

Tillsammans gör vi en bra skola bättre

För att vi ska kunna göra en bra skola bättre är det viktigt att du som elev eller förälder kan vara med och påverka skolans utveckling.

Elevinflytande

För att skolan ska vara en bra arbetsplats för alla elever så är det viktigt att du som elev har inflytande och möjlighet att påverka skolans utveckling.

Skolorna arbetar med elevinflytande på flera sätt. Du som elev ska känna till kunskapskraven och veta på vilka grunder du bedöms i varje ämne. Du ska också ha inflytande över olika arbetsformer och kunna utvärdera både undervisning, arbetsmiljö och arbetssätt.

Klassråd och elevråd

I alla våra kommunala grundskolor finns det klassråd och elevråd. På klassrådet har du möjlighet att diskutera frågor om hur du vill ha det i klassen och i skolan. Vissa frågor skickas vidare till elevrådet. På elevrådet pratar eleverna om hur alla elever vill att det ska vara i skolan. Rektorn har regelbundet kontakt med elevrådet för att lyssna på dina åsikter.

Elevdemokratiplan

För att du ska känna till dina rättigheter så finns en elevdemokratiplan. Elevdemokratiplanen riktar sig till barn, elever samt personal i förskoleklass - grundskolans år 1-9. Planen finns i två versioner, en för förskoleklass - grundskolans år 5 och en för grundskolans år 6 - 9.

De båda planerna är uppbyggda på samma sätt men åldersanpassade för att fungera för barn och elever i olika åldrar. Planen beskriver på ett kortfattat sätt dels hur det formella elevdemokratiarbetet ska bedrivas och dels barns och elevers inflytande inom områden som undervisning, bedömning och arbetsmiljö.

Här kan du läsa elevdemokratiplanen för årskurs F-5

Här kan du läsa elevdemokratiplanen för årskurs 6-9

Föräldrasamverkan

Du som förälder kan aktivt vara med och påverka skolans utbildning. Det är du som känner ditt barn bäst. Därför är du en viktig resurs i skolan.

Vid varje skolenhet ska det finnas ett forum för samråd. Samråden är till för att informera elever och vårdnadshavare. Där kan du som vårdnadshavare komma med synpunkter och ge förslag på frågor som ännu inte är beslutade.

Samverkan kan se olika ut på olika skolor. Kontakta den skola du är intresserad av för att veta hur samarbetet mellan skola och föräldrar fungerar där.

Uppdaterad den