Elevhälsa

En god barn- och elevhälsa bidrar till lärandet

Att trivas och må bra är viktigt för att du ska kunna lära och prestera bra i skolan.

Inom elevhälsan arbetar skolsköterskor, skolläkare, skolkurator, skolpsykolog och personal med specialpedagogisk kompetens för att se till att alla elever mår bra och har en god arbetsmiljö.

Du kan vända dig till elevhälsan på din skola om du mår dåligt eller vill ha någon att prata med. Inom elevhälsan finns flera olika professioner som finns där enbart för din skull. Elevhälsan hjälper också till att utreda eventuella behov av särskilt stöd.

Elevhälsan följer både din hälsa, lärande och utveckling. Skolsköterskan genomför regelbundna hälsobesök och pratar med dig som elev. Besöken utgår ifrån ett helhetsperspektiv, där livsstilsfrågor, levnadsvanor, relationer, trivsel och skolsituation tas upp.

Hälsobesöken ger en god översyn av elevernas hälsa och ser till så att alla elever trivs och har det bra i skolan.

HBTQI-certifierad elevhälsa

Grundskolornas elevhälsa är HBTQI-certifierad. Certifieringen innebär att all personal inom elevhälsan; skolsköterskor, rektorer, skolpsykologer, skolkuratorer och speciallärare/specialpedagoger på barn- och ungdomsförvaltningen har genomgått RFSLs utbildning i HBTQI-kunskap och att vi har ett aktivt arbete för att skapa en öppen och inkluderande verksamhet.

Vårt mål är att alla som arbetar inom elevhälsan ska ha ett respektfullt bemötande och bidra till en miljö där alla känner sig välkomna och inkluderade. Det innebär inte att bemöta alla lika – vår ambition är att bemöta alla utifrån vars och ens förutsättningar oavsett vem det är.

Läs mer om HBTQI-certifiering på RFSLs webbsida

Uppdaterad den