Elevhälsa

Elevhälsodatabasen ELSA i Värmland

Elehälsodatabasen ELSA består av insamlad och avidentifierad data från elevens hälsobesök hos skolsköterskan. Syftet med ELSA är att följa alla elevers hälsoutveckling över tid och i olika åldrar samt att få kunskap för att skolan ska bli en bra arbetsplats med fokus på alla elever.  

Alla elever i förskoleklass, årskurs 4 och 7 samt gymnasiets årskurs 1 erbjuds ett hälsobesök inklusive ett hälsosamtal hos skolsköterskan.

Hälsoenkät till elever och vårdnadshavare

I samband med besöket fyller eleven och vårdnadshavare i en hälsoenkät med frågor om hälsa, livsstil, trivsel och skolsituation. Även bakgrundsfaktorer som exempelvis kön, ålder, födelseland, boende och eventuell funktionsnedsättning ingår. Bakgrundsfrågorna möjliggör fördjupade analyser om vad som påverkar barns hälsa och livsvillkor. Insamling av data sker löpande under hela läsåret.  

Vårdnadshavare svarar på hälsoenkäten hemma. Elever i förskoleklass svarar på enkäten tillsammans med sina vårdnadshavare. I årskurs 4 och 7 samt på gymnasiets årskurs 1 svarar eleverna själva på enkäten i skolan, innan eller i samband med hälsobesöket. En mindre grupp elever kan ha svårt att fylla i enkäten och får då hjälp av skolsköterskan.

Vid sitt hälsosamtal får eleven prata med skolsköterskan om svaren på hälsofrågorna. Skolsköterskan har tystnadsplikt och insatser inom medicinska elevhälsan är frivilliga. 

Presentation av resultaten

Samtliga resultat presenteras på gruppnivå, vilket innebär att inga elevers identitet kommer att kunna röjas. Analyser av data i ELSA ger underlag för utvecklingsarbete och prioriteringar av hälsofrämjande och förebyggande insatser i kommunen. Data kan också komma att analyseras och presenteras i hälsorapporter och vetenskapliga artiklar.

Samtliga kommuner och vissa friskolor i Värmland deltar i ELSA. Uppgifterna finns uppdelade på skol-, kommun- och länsnivå. Sammanställningar har gjorts sedan läsåret 2009/2010.

Frågor?

Vid frågor är du välkommen att vända dig till skolsköterskan eller till verksamhetschef för elevhälsans medicinska insatser. 

Grundskola: Linda Rågård, linda.ragard@karlstad.se

Gymnasium: Kristina Norman, kristina.norman@karlstad.se

Uppdaterad den