Förskoleklass

Tidigare eller senare skolstart

Om det är lämpligt eller om det finns särskilda skäl kan ett barn få börja i förskoleklass ett år tidigare eller ett år senare. Det finns även möjlighet att hoppa över förskoleklassen och börja direkt i årskurs ett. 

Börja förskoleklass ett år tidigare

Ett barn kan få börja i förskoleklass redan höstterminen kalenderåret det fyller fem år om barnets vårdnadshavare önskar det. Det är ingen rättighet att börja tidigare utan beslutet måste grundas i vad om är bäst för barnet. Därför behöver det ske ett samråd mellan vårdnadshavare, rektor för förskolan och rektor på den skola där du önskar att barnet ska börja.

Det är rektor på önskad skola som beslutar om barnet har rätt att börja ett år tidigare i förskoleklass. Om beslutet beviljas skolplaceras barnet utifrån vårdnadshavares önskemål i mån av plats. Ta kontakt med rektor för mer information.

Börja i förskoleklass ett år senare

I vissa fall kan det vara möjligt för ett barn att få börja i förskoleklass ett år senare. Skolplikten kan skjutas upp ett år om barnets vårdnadshavare begär det och det finns särskilda skäl. För ett barn med uppskjuten skolplikt börjar skolplikten istället höstterminen det år då barnet fyller sju år.

Det är barnets hemkommun som beslutar om skolplikten ska skjutas upp för ett barn. Kontakta rektor på barnets garantiskola för mer information.

Börja årskurs 1 istället för förskoleklass

Skolplikten inträder normalt höstterminen det kalenderår då barnet fyller sex år och barnet ska då börja i förskoleklass. Därefter ska barnet fortsätta i grundskolan eller grundsärskolan. Om barnets vårdnadshavare begär det och om barnet bedöms ha förutsättningar för det kan barnet istället få börja direkt i grundskolan eller grundsärskolan utan att först ha gått i förskoleklass.

Om du vill att ditt barn ska börja direkt i årskurs 1 i grundskolan önskar du skola till förskoleklass i det ordininarie skolvalet. Det är sedan rektor på den skola barnet placerats på som fattar beslut.

När det gäller grundsärskolan ska beslutet fattas av barnets hemkommun. I Karlstads kommun sköts detta av Centrala elevhälsan.

Läs mer om mottagande i grundsärskolan här.

Uppdaterad den