Fritidshem

Avgifter och regler

Avgiften baseras på hushållets sammanlagda månadsinkomst före skatt, oavsett hur många timmar ditt barn är på fritidshem.

Sommar och semester i fritidshemmet 

När det närmar sig sommar och semesterperiod finns det en del att tänka på för dig som har barn i fritidshem. Kanske är det till och med dags att sluta?
 

Schema 
Du behöver tala om för fritidshemmet vilka tider ditt barn ska vara där under sommaren. Däremot ska du inte ändra i grundschemat i e-tjänsten om barnet har tillfälligt minskad närvarotid på grund av semester, helger eller annan ledighet.  

Ditt barn har inte rätt att vara på fritidshemmet om du har semester eller annan ledighet.  

Uppsägning av plats 
Om ditt barn inte längre har behov av fritidshem ska du säga upp platsen i e-tjänsten. Du behöver säga upp platsen senast den 25:e i en månad för att uppsägningen ska gälla från och med nästkommande månad. 

Om ni får behov av plats igen och den nya placeringen påbörjas inom tre månader tas uppsägningen bort och du betalar avgift retroaktivt. Detta gäller inte om uppsägningen har gjorts på grund av arbetslöshet eller sjukskrivning. 

Uppsägning av plats i fritidshem 

Det är bara inkomster som du betalar skatt på som ska räknas med, även inkomster intjänade utomlands.

Om du har flera barn på fritidshem betalar du bara full avgift för det yngsta barnet. De andra barnen får syskonrabatt.

Regler och avgifter för fritidshem och pedagogisk omsorg.pdf

Nuvarande taxa

Aktuell taxa

Här kan du själv räkna ut din avgift

Hushåll

Med hushåll menas vuxna och barn som bor på samma adress. Även om din make/maka/sambo inte är förälder till barnet, ska hans/hennes inkomst räknas med.

Detta innebär också att barn som bor på samma adress räknas som syskon även om de inte är det.

Fakturan

Avgift för fritidshem och annan pedagogisk verksamhet betalar du för 12 månader per år. Avgift tas ut även om barnet inte har använt sin plats. Det är därför viktigt att du säger upp din plats om du vill slippa avgiften.

Här hittar du mer information om ansökan och uppsägning

Växelvis boende och delad plats

Om barnet har växelvis boende delar ni som vårdnadshavare på kostnaden av platsen. Detta gäller om:

  • Ni har gemensam vårdnad om barnet.
  • Barnet bor minst 3 dagar av en 14-dagarsperiod hos någon av er och behöver fritidsplats under dessa dagar.

Avgiften beräknas på den sammanlagda inkomsten i respektive vårdnadshavares hushåll men den sammanlagda avgiften för barnet överstiger aldrig maxtaxan. 

Om någon av er säger upp sin del av barnets plats är platsen inte längre delad. Den vårdnadshavare som har kvar platsen betalar då hela avgiften för platsen utifrån sitt hushålls inkomst.

Anmälan om delad plats görs via e-tjänsten. 

Inkomstredovisning

När ditt barn ska börja i fritidshem behöver du registrera din inkomst eftersom avgiften beräknas på hushållets sammanlagda inkomst före skatt.

Om hushållets inkomst förändras behöver du lämna in en ny inkomstredovisning. Om dina inkomster förändras ofta, exempelvis för att du inte har något fast arbete, kan du beräkna din genomsnittliga inkomst för några månader i taget.

Inkomstredovisningen lämnar du via e-tjänsten senast den 25:e månaden innan förändringen gäller.

Lämna inkomstredovisning

Retroaktiv avgiftskontroll

Karlstads kommun strävar efter att alla familjer ska betala rätt barnomsorgsavgift. Den som har betalat för mycket får pengar tillbaka och den som har betalat för lite får en särskild räkning att betala.
Vid avgiftskontrollen tittar vi på hur mycket barnomsorgsavgift du har betalat under det aktuella året. Det jämförs med vad du borde ha betalat om du anmält en månadsinkomst motsvarande den taxerade årsinkomsten, delat med tolv. Vi tar också hänsyn till om du i efterhand betalat eller fått tillbaka avgifter på grund av en omräkning i samråd med en administratör. 
Inkomstkontrollen genomförs med drygt två års eftersläpning eftersom kommunen behöver ha tillgång till korrekta taxeringsuppgifter från Skatteverket.

Reducerad avgift

Om ditt barn varit sjuk och borta i mer än 21 sammanhängande dagar kan du ansöka om  avdrag på avgiften från och med dag 22. Dagarna räknas från första dagen barnet sjukanmäls. 

Hela frånvaron ska styrkas med läkarintyg. 

Obetalda avgifter

Om avgiften inte betalas förlorar barnet sin plats.

Uppdaterad den