Fritidshem

Avgifter

Avgiften baseras på hushållets sammanlagda månadsinkomst före skatt, oavsett hur många timmar ditt barn är på fritidshem.

Det är bara inkomster som du betalar skatt på som ska räknas med, även inkomster intjänade utomlands.

Om du har flera barn på fritidshem betalar du bara full avgift för det yngsta barnet. De andra barnen får syskonrabatt.

Regler och avgifter för fritidshem och pedagogisk omsorg 2019.pdf

Nuvarande taxa

Aktuell taxa

Här kan du själv räkna ut din avgift

Hushåll

Med hushåll menas vuxna och barn som bor på samma adress. Även om din make/maka/sambo inte är förälder till barnet, ska hans/hennes inkomst räknas med.

Detta innebär också att barn som bor på samma adress räknas som syskon även om de inte är det.

Fakturan

Barnomsorgsavgift betalar du för 12 månader per år. Avgift tas ut även om barnet inte har använt sin plats. Det är därför viktigt att du säger upp din plats om du vill slippa avgiften.

Här hittar du mer information om ansökan och uppsägning

Växelvis boende och delad plats

Om barnet har växelvis boende, delar ni som föräldrar på kostnaden av platsen. Detta gäller om:

  • Ni båda har vårdnaden om barnet.
  • Barnet bor minst 3 dagar av en 14-dagarsperiod hos någon av er och behöver fritidsplats under dessa dagar.

Ni får då varsin räkning som beräknas på respektive inkomst enligt taxa. Anmälan om delad plats görs genom att fylla i blanketten och lämna till enhetsassistenten tillsammans med inkomstredovisning för båda vårdnadshavarna. Om någon av er säger upp sin del av barnets plats är platsen inte längre delad och avgiften beräknas utifrån den vanliga taxan.

Blankett för anmälan om delad plats

Inkomstredovisning

När ditt barn börjar på fritidshem får du en inkomstförfrågan från kommunen. Denna är viktig att fylla i eftersom avgiften beräknas på hushållets sammanlagda inkomst före skatt.

Du skall också lämna in en inkomstredovisning när inkomsterna i hushållet förändras. Om dina inkomster förändras ofta, exempelvis för att du inte har något fast arbete, kan du beräkna din genomsnittliga inkomst för några månader i taget. Inkomstredovisningen lämnar du in senast den 25:e månaden innan förändringen gäller.

Inkomstredovisning via webben

Barn- och ungdomsförvaltningen gör årliga stickprovskontroller hos Skatteverket. Om det vid en sådan kontroll visar sig att din avgiftsgrundande inkomst varit högre än vad du uppgett görs en efterdebitering.

Reducerad avgift

Om ditt barn varit sjuk och borta i mer än 21 sammanhängande dagar kan du få avdrag på avgiften från och med dag 22. Du behöver då visa upp ett giltigt läkarintyg.

Obetalda barnomsorgsavgifter

Om avgiften inte betalas förlorar barnet sin plats.

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Uppdaterad den