Avgifter

Taxa för fritidshem/annan pedagogisk omsorg

Avgiften fastställs grundat på:

  • Hushållets sammanlagda beskattningsbara bruttoinkomst per månad, dock högst 50 340 (år 2021) kronor per månad. Med månadsinkomst menas årsinkomsten delad med 12.
  • Antalet barn som är placerade i kommunal och enskild verksamhet och som är bosatta på samma adress.

Fritidshem/annan pedagogisk omsorg

Gäller från och med 1 augusti det år barnet börjar i skolan
   
  En plats Delad plats (varsin räkning)
Barn 1 (yngsta barnet) 2 % 1 %
Barn 2 1 % 0,5 %
Barn 3 1 % 0,5 %

Uppdaterad den