Fritidshem

Specialfritidshem och LSS

Barn under 13 år som på grund av sitt funktionshinder inte kan vara på ett ordinarie fritidshem kan erbjudas specialfritidshem, som är knutet till vissa grupper inom särskolan samt de Centrala särskilda undervisningsgrupper. Ansökan om specialfritidshem lämnas till rektor.

Målsman till ungdomar med funktionshinder som fyllt 13 år kan söka fritidshemstillsyn utifrån lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Ansökan skickas till Centrala elevhälsan. 
Centrala elevhälsan
Barn- och ungdomsförvaltningen
651 84 Karlstad

Centrala elevhälsan beslutar om specialfritidshem och fritidshem utifrån LSS § 9:7 (korttidstillsyn).

Uppdaterad den