Förskoleklass, grundskola och fritidshem

Grundsärskola

Grundsärskolan är till för de barn som på grund av utvecklingsstörning inte bedöms kunna nå upp till grundskolans kunskapskrav. Flera av Karlstads grundskolor erbjuder undervisning inom grundsärskolan.

Grundsärskolan erbjuder en utbildning som är anpassad till varje elevs förutsättningar. Så långt det är möjligt motsvarar utbildningen den som ges i grundskolan. Precis som grundskolan har grundsärskolan nio årskurser.

För elever som har svårt att tillgodogöra sig undervisning i ämnen finns, inom grundsärskola, inriktningen träningsskola där man istället jobbar utifrån ämnesområden.

Mottagande i grundsärskolan

Innan ditt barn erbjuds en plats i grundsärskolan görs en utredning. Utredningen omfattas av en pedagogisk, psykologisk, medicinsk och social bedömning och görs i samråd med dig som vårdnadshavare.

Erbjudande om plats i grundsärskolan prövas av barnets hemkommun. I Karlstads kommun sköts detta av Centrala elevhälsan.

Om du som vårdnadshavare inte vill att ditt barn ska gå i grundsärskola ska barnet gå i vanlig grundskola, om det inte finns synnerliga skäl med hänsyn till barnets bästa.

Olika former av grundsärskola

I Karlstads kommun organiseras undervisningen på olika sätt för att särskoleeleven ska få ut så mycket som möjligt av sin skolgång.

Placeringar sker alltid i samråd med vårdnadshavarna.

Undervisning kan bland annat ske genom att eleven går i en grundsärskoleklass. Andra varianter är att eleven integreras fullt ut i en grundskoleklass, eller att eleven integreras i en grundskoleklass i vissa ämnen. En grundsärskoleklass är en liten grupp med hög personaltäthet.

Idag finns grundsärskoleklasser på följande skolor:

Mer information

Skolverkets sida om grundsärskola

Marie-Louise Elfstedt

Särskolesamordnare
054-540 31 85
marie-louise.elfstedt@karlstad.se

Uppdaterad den