Förskoleklass, grundskola och fritidshem

Grundsärskola/Anpassad grundskola

Grundsärskolan är till för de barn som på grund av utvecklingsstörning inte bedöms kunna nå upp till grundskolans kunskapskrav. Flera av Karlstads grundskolor erbjuder undervisning inom grundsärskolan. 

Den 2 juli 2023 byter grundsärskolan namn till anpassad grundskola. 

Grundsärskolan erbjuder en utbildning som är anpassad till varje elevs förutsättningar. Så långt det är möjligt motsvarar utbildningen den som ges i grundskolan. Precis som grundskolan har grundsärskolan nio årskurser.

För elever som har svårt att tillgodogöra sig undervisning i ämnen finns, inom grundsärskola, inriktningen träningsskola där man istället jobbar utifrån ämnesområden.

Mottagande i grundsärskolan

Innan ditt barn erbjuds en plats i grundsärskolan görs en utredning. Utredningen omfattas av en pedagogisk, psykologisk, medicinsk och social bedömning och görs i samråd med dig som vårdnadshavare.

Erbjudande om plats i grundsärskolan prövas av barnets hemkommun. I Karlstads kommun sköts detta av Centrala elevhälsan.

Om du som vårdnadshavare inte vill att ditt barn ska gå i grundsärskola ska barnet gå i vanlig grundskola, om det inte finns synnerliga skäl med hänsyn till barnets bästa.

Olika former av grundsärskola

I Karlstads kommun organiseras undervisningen på olika sätt för att särskoleeleven ska få ut så mycket som möjligt av sin skolgång.

Placeringar sker alltid i samråd med vårdnadshavarna.

Undervisning kan bland annat ske genom att eleven går i en grundsärskoleklass. Andra varianter är att eleven integreras fullt ut i en grundskoleklass, eller att eleven integreras i en grundskoleklass i vissa ämnen. En grundsärskoleklass är en liten grupp med hög personaltäthet.

Idag finns grundsärskoleklasser på följande skolor:

Mer information

Skolverkets sida om grundsärskola

Marie-Louise Elfstedt

Särskolesamordnare
054-540 31 85
marie-louise.elfstedt@karlstad.se

Uppdaterad den