Hagaborgsskolan

Elev- och föräldrainflytande

Elevinflytande på Hagaborgsskolan

Vi ger våra elever inflytande genom att

 • Undervisningen ger eleverna större ansvar och inflytande för sina studier och sin arbetsmiljö i takt med stigande ålder och mognad
 • Eleverna får kunskap om demokratins principer och utvecklar sin förmåga att arbeta i demokratiska former

Våra metoder och aktiviteter

 • Eleverna får träna på att göra egna planeringar, pröva olika arbetssätt och arbetsformer. Läraren handleder eleven genom att påvisa olika arbetssätt och underlätta elevernas planering
 • Eleverna spelar en aktiv roll i utvecklingssamtalen och med sin SIUP (skriftlig individuell utvecklingsplan)
 • Eleverna tränas i att bedöma sin arbetsinsats och utvärdera resultatet
 • Alla elever ges möjlighet att komma till tals i gruppen
 • Alla elever och vårdnadshavare ges möjlighet att framföra kritik och synpunkter
 • Klassråd hålls minst två gånger per månad
 • Elevråd med representanter från åk 1 till åk 3 hålls regelbundet.
 • Eleverna ges kontinuerlig träning i att ta ansvar för sig själv, sina ägodelar och vara rädd om vår skola samt om miljön i vidare mening

Föräldrainflytande på Hagaborgsskolan

Vi ger våra föräldrar inflytande genom:

 • Ett gott samarbete mellan skolan och hemmen där vårdnadshavarna ses som en viktig resurs
 • Vårdnadshavarnas delaktighet och ansvar för det egna barnets skolgång
 • Vårdnadshavarnas möjlighet att vara väl informerade om skolans verksamhet och det egna barnets utveckling
 • Att samarbetet präglas av respekt för elevens integritet

Våra metoder och aktiviteter

 • Kontinuerlig information om elevens och klassens arbete och verksamhet
 • Minst ett utvecklingssamtal med SIUP och skriftliga omdömen per termin och minst ett föräldramöte per läsår.
 • Lärarnas pedagogiska planeringar finns tillgängliga för vårdnadshavare på Unikum.
 • Veckobrev eller månadsbrev för alla klasser publiceras på vår hemsida.

Rektor ansvarar särskilt för

 • Särskild information till hemmen vid läsårets start som gäller värdegrund, rutiner och möten:
  • Skolnytt nr 1 om höstens föräldramöten
  • Meddelande till hemmen
  • Ordningsregler och umgängesregler
  • Våra förväntningar
  • Klagomålsrutin
  • Likabehandlingsplan
 • Skolkatalog till alla hem och all personal under höstterminen
 • Regelbundet informationsblad – ”Skolnytt” – till alla hem
 • Information från rektor vid höstens första föräldramöten
 • Särskilda informationsmöten:
  • Informationsmöten till nybörjarföräldrarna
  • Information om musikklass

Öppen dialog mellan rektor, elever och föräldrar

Rektor tar regelbundet emot telefon och e-post från elever och föräldrar där goda möjligheter till inflytande och dialog ges. Rektor besöker regelbundet klasser som önskar komma i kontakt för information och dialog. Även särskilda möten med föräldrar arrangeras för att dialog och inflytande ska kunna utövas. Det kan gälla personalbyten, förändringar i klassorganisationer, skolgårdsfrågor osv.

Uppdaterad den