Hagaborgsskolan

Föräldrainformation

Som förälder är du en viktig resurs för ditt barns skolgång. Vi är angelägna om din delaktighet i skolan. Vi håller dig därför informerad om ditt barns skolgång och skolans verksamhet. Genom den information du får, finns också möjlighet till delaktighet. Tveka aldrig att som förälder själv ta kontakt med skolan om det är något du undrar över eller vill påverka.

Information till vårdnadshavare via Haldor

Nu får du som vårdnadshavare på Hagaborgsskolan information från skolan via Haldor.

 

Övrig information som kommuniceras

  • Du får kontinuerlig information av klassläraren, såväl under utvecklingssamtalen en gång per termin, som vid tillfällen då det särskilt behöver informeras.
  • Via den individuella utvecklingsplanen finns möjlighet att påverka det som barnet särskilt behöver träna på eller har särskild lust att arbeta med.
  • I de skriftliga omdömena varje termin får du som förälder veta hur långt ditt barn kommit i förhållande till kunskapskraven i de olika ämnena. De skriftliga omdömena innehåller också information om hur ditt barn klarar att ta ansvar för studier, arbetsmiljö, regler och överenskommelser.
  • Under de första skolveckorna av höstterminen bjuder vi alltid in till ett informationsmöte där rektor informerar om skolstarten och mycket annat. Här finns också alltid möjlighet att träffa klassläraren.
  • Om skolan upplever oro för att ditt barn inte når kunskapskraven i läroplanen, kontaktas du särskilt som vårdnadshavare för information och diskussion. I sådana möten kan skolans elevhälsa och rektor medverka. Om det behövs upprättar vi åtgärdsprogram för eleven.
  • Rektor ger särskild information, såväl muntlig som skriftlig inför start i förskoleklass
  • Rektorer informerar också regelbundet under läsåret i ”Skolnytt”, ett informationsblad som ges ut till alla föräldrar.
  • Rektor informerar via ett särskilt utskick i augusti om ordningsregler, praktiska information som gäller skolans verksamhet, likabehandlingsplan, klagomålsrutin och annat som är viktigt att känna till. Sådan information publiceras också på vår hemsida.
  • Rektor ansvarar för den information om profilerade verksamhet, som musikklasser, dit man kan söka inför åk 4.

Våra sajter

Uppdaterad den