Herrhagsskolan

Kvalitetsarbete

Vi bedriver ett systematiskt kvalitetsarbete.

Vi har ett system för att kontinuerligt planera, följa upp och utveckla verksamheten på vår skola. I kvalitetsarbetet utgår vi från de nationella målen i skollagen och läroplanen. En del i kvalitetsarbetet är att vi frågar våra elever och föräldrar hur de uppfattar vår verksamhet, för att sedan göra förbättringar.

Läs mer om klagomålsrutinen 

  • Klagomålsrutiner
  • har fastlagda rutiner för klagomål som innebär en tydlig anvisning om hur barn, elever och vårdnadshavare kan lämna klagomål, hur dessa hanteras och vilken ansvarsfördelning som gäller.

Vår struktur för kvalitetsarbetet utgår från systematisk och kontinuerlig planering, uppföljning, analys och beslut samt dokumentation.

Verksamhetsplan 2021

Ordningsregler 2021

Uppdaterad den