Ilandaskolan

Elev- och föräldrainflytande

Elevinflytande  

På Ilandaskolan har vi ett elevråd bestående av två representanter från varje klass. Elevrådsmöte hålls en gång i månaden och då medverkar rektor. Veckan efter ett elevrådsmöte är det klassråd i respektive klass.

Föräldrainflytande

På Ilandaskolan finns ett föräldraråd som består av två föräldrarepresentanter från varje klass. En gång per termin träffas de tillsammans med rektor och lärare för att samråda kring viktiga frågor i skolan. 

Utvecklingssamtal

En gång per termin har alla elever tillsammans med förälder ett utvecklingssamtal med sin mentor. Läs mer om utvecklingssamtal

Uppdaterad den