Kroppkärrsskolan

Likabehandlingsplan

På Kroppkärrsskolan ska alla elever, personal och föräldrar bemötas med respekt! Vi arbetar för att skapa en god studiemiljö fri från diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder.

Din trygghet och trivsel är viktig för oss. På rasterna finns alltid vuxna med för att skapa trygghet för eleverna och vi arbetar ständigt med frågor som rör bemötande och uppträdande.

Varje år får du som elev svara på en enkät om hur du trivs i skolan. Enkäten ligger till grund för en likabehandlingsplan som vi skriver varje år. Planen är vårt redskap för att se vad som är bra och vad vi behöver förbättra.

Läs mer i vår plan för arbetet mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling här.

Uppdaterad den