Likabehandlingsplan

Likabehandlingsplan för Kroppkärrsskolan

”På Kroppkärrsskolan ska ingen diskrimineras på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, eller funktionshinder ”

”På Kroppkärrsskolan ska ingen kränkas”

Främjande åtgärder

Det finns alltid vuxna ute med reflexvästar på raster för att skapa trygghet för elever.

Alla  elever har undervisning i värdegrundsfrågor

Alla elever som är valda till elevrådsrepresentanter har ett ökat ansvar för att hjälpa de vuxna att upptäcka diskriminering och kränkande behandling

Förebyggande åtgärder

I början av hösten kartlägger skolan alla klasser  för att upptäcka risker för diskriminering och kränkande behandling

Varje elev svarar på en trivselenkät för att skolan ska upptäcka risker för diskriminering och kränkande behandling

Personalen planerar utifrån vad som kommit fram i kartläggningen och enkäten så att vi förebygger diskriminering och kränkande behandling.

Åtgärdande arbete

Arbetslagen utreder på rektors uppdrag alla misstankar på diskriminering och kränkande behandling

Arbetslagen stoppar och förhindrar diskriminering och kränkande behandling

Elevhälsan och Trygghetsteamet kopplas in för att förhindra diskriminering och kränkande behandling

Socialtjänsten kontaktas.

 

 

Uppdaterad den