Kvarnbergsskolan

Handlingsplaner

Våra barn och ungdomar skall VILJA, VÅGA och KUNNA delta i samhället, både under tiden de finns hos oss och när de går vidare i livet. Därför skall inget barn, ungdom eller vuxen, inom vår verksamhet bli diskriminerad, trakasserad eller utsatt för kränkande behandling

Handlingsplan för signal om diskriminering och kränkande behandling

På Kvarnbergsskolan ska alla elever, vårdnadshavare och personal mötas med respekt. Vi arbetar för att skapa en god lärmiljö för alla utifrån våra ledord trygghet, kunskap, glädje och tillsammans. Lärmiljön ska vara fri från diskriminering och vi arbetar kontinuerligt med frågor som rör bemötande och respekt för varandras olikheter. Vi har en ambition att ständigt utvecklas och förbättra vår verksamhet

och genomför varje år enkäter, med elever och vårdnadshavare, som lyfter upplevelse av trivsel i skola och fritidshem. Resultaten sammanställs och analyseras och därefter vidtas åtgärder. Enkäternas resultat är en viktig pusselbit i vårt förebyggande arbete att motverka diskriminering och kränkande behandling.

Kvarnbergsskolan arbetar målmedvetet för att aktivt främja lika rättigheter och möjligheter för skolans elever oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder eller sexuell läggning. På skolan ska vi göra allt vi kan för att förebygga och förhindra att en elev utsätts för trakasserier som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna.

Främjande åtgärder

Vi har stort fokus på tillgängliga lärmiljöer så att alla elever får utvecklas utifrån sina förutsättningar. Vi utgår från ett relationellt perspektiv och funderar kring hur vi pedagoger kan arbeta för att alla elever ska må bra i skolan. Vi har höga krav på oss som pedagoger att skapa tillitsfulla relationer med alla elever och agera då våra ordningsregler inte följs. Vi har höga förväntningar på våra elever och hur vi, tillsammans med dem, ska skapa en bra inlärningsmiljö. Som ett led i att uppfylla detta har vi ordnade rastaktiviteter genom trivselprogrammet. Här finns ansvarig personal och även ansvariga från klasserna. Skolgården är indelad i områden där rastvärdar finns i samtliga områden under rasterna. All personal bär namnskyltar under arbetsdagen. På hösten uppmärksammar alla klasser FN-dagen och under våren har skolans klasser en gemensam temavecka om hälsa. Skolsköterska och skolkurator arbetar med boken ”Liten” i åk. 1, ”Stopp min kropp” i åk. 3 samt “Snack om sex” i åk. 5.

Förebyggande åtgärder

I vårt årshjul visas när vi kartlägger samt analyserar vår verksamhet. Resultat och analys av förra läsårets kartläggningar ligger till grund för årets förebyggande åtgärder. En del i kartläggningen är de trivselenkäter som elever och vårdnadshavare svarar på under läsåret. Resultat från elevenkäterna sammanställs och analyseras. Resultatet visas för elever och i samråd mellan elevråd och personal vidtas åtgärder. Efter en period med vidtagna åtgärder utvärderas de och beslut tas om fortsatt arbete.

Åtgärdande arbete

Arbetslagen utreder, på rektorns uppdrag, misstankar av diskriminering och kränkande behandling. Vårdnadshavare till berörd elev kontaktas. Om elev eller vårdnadshavare misstänker diskriminering och kränkande behandling kontaktas personal på skolan.

Samtal genomförs skyndsamt med inblandade elever. Åtgärder sätts in och kontinuerliga möten genomförs under processen. Elevhälsan kopplas in för att förhindra diskriminering och kränkande behandling. Ärendet avslutas av rektor då det är åtgärdat.

Lilla handlingsplanen för signal om diskriminering och kränkande behandling.pdf

 

 Uppdaterad den