Kvarnbergsskolan

Likabehandlingsplan

Våra barn och ungdomar skall VILJA, VÅGA och KUNNA delta i samhället, både under tiden de finns hos oss och när de går vidare i livet. Därför skall inget barn, ungdom eller vuxen, inom vår verksamhet bli diskriminerad, trakasserad eller utsatt för kränkande behandling

Kartläggning och nulägesanalys

Alla barn/ungdomar skall veta att alla trakasserier och kränkande behandling skall rapporteras till en vuxen, till vårdnadshavare eller någon som arbetar i vår verksamhet.

Har en diskriminerande eller kränkande situation uppstått skall denna skyndsamt kartläggas och åtgärdas.

  • Barn/ungdomar berättar för vuxen eller vuxen bedömer att kränkning skett
  • Berörd personal informeras.
  • Samtal med berörda parter
  • Berörd personal diskuterar åtgärder
  • Rektor informeras
  • Berörda vårdnadshavare informeras om händelse och åtgärder som vidtas.
  • Samtal om åtgärder med berörda parter.
  • Uppföljning och information.
  • Dokumentation sker under hela processen
  • Vid avslutad process skall dokumenteringen lämnas till ansvarig rektor för avslut och arkivering.


Kvarnbergsskolans likabehandlingsplan

Kvarnbergsskolans ordningsregler

Uppdaterad den