Kvarnbergsskolan

Om oss

På Kvarnbergsskolan går det cirka 300 elever från förskoleklass till årskurs 6, samt fritidshem. Skolan är ny- och ombyggd och var inflyttningsklar inför läsåret 2020/2021. Klasserna är tvåparallelliga och åldershomogena. Skolan har fyra åldersblandade fritidshemsavdelningar. Tre F-2 avdelningar; Älven, Solen och Skogen samt äldrefritidshemmet Viken för årskurs 3-6.

Skolan är en trivselskola och där vi har ansvariga pedagoger som leder de styrda rastaktiviteterna tillsammans med eleverna. Elevernas delaktighet är viktigt för oss i det dagliga arbetet och i det systematiska kvalitetsarbetet. Skolan har fem valbara profilinriktningar på mellanstadiet på skolans val/elevens val; idrott, engelska, teknik, dans och blås. Vi har ett nära samarbete med Kulturskolan.

Kvarnbergsskolan har en hög andel behöriga, kompetenta och erfarna pedagoger, vilket ger mycket goda förutsättningar för hög måluppfyllelse. Skolan har över tid mycket goda resultat och hög trivsel. 

Tillsammans är vi Kvarnbergsskolan- Trygghet, kunskap och glädje

Kvarnbergsskolans ledord ’Tillsammans, Kunskap, Trygghet och Glädje’ ligger till grund för det dagliga arbetet. Vi ser hela verksamheten som en helhet och våra ledord genomsyrar alla delar av verksamheten. 

Tillsammans

För oss betyder 'tillsammans' delaktighet och samhörighet. Vi lär och utvecklas tillsammans och av varandra. Vi utvecklar och driver verksamheten tillsammans. Varje enskild individ är betydelsefull och tillsammans blir vi kraftfulla. Vi strävar åt samma håll utifrån ett gemensamt förhållningssätt och en gemensam värdegrund. 

Trygghet

Tydlighet och struktur skapar trygghet. Eleverna ska känna tillit till, och bli sedda av, alla vuxna i skolan. Eleverna ska känna till vilka förväntningar som finns på dem och de vuxna i skolan för att bidra till en trygg lärmiljö. Det ska finnas en hög acceptans för olikheter både bland elever och personal för allas känsla av tillhörighet. 

Kunskap

Kunskap är att lära för livet. Skolan ska ge redskap och byggstenar för framtiden. Eleverna inhämtar baskunskaper att bygga vidare på, samt utvecklar en god värdegrund. Skolan ska skapa goda förutsättningar till inlärning för varje elev och visa att vi tror på deras förmåga. Eleverna ges förutsättningar att lära och tillägna sig kunskap på olika sätt och olikheter

ses som en tillgång. Eleverna ska ges en tydlig målbild för att veta vilka förväntningar som finns på dem utifrån undervisningens mål. 

Glädje

Vårt ledord 'glädje' hänger samman med övriga ledord. Vi vill skapa begriplighet, tillgänglighet och motivation samt få eleverna att lyckas. Det bidrar till glädje. Vi arbetar för en positiv inställning där vi uppmuntrar varandra och väljer att se möjligheter i stället för hinder samt fokuserar på det positiva.

Uppdaterad den