Mariebergsskolan

Elev- och föräldrainflytande

Elevinflytande på Mariebergsskolan

• Eleverna ges inflytande i planering, genomförande och utvärdering av skolarbetet med stigande ålder och mognad.
• Eleverna får kunskap om och tränas i det demokratiska uppdraget, i värdegrundsfrågor kring allas lika värde samt lär sig arbeta under demokratiska förhållanden dagligen i utbildningen.

Metoder och aktiviteter

• Elevernas tränas i att ansvara för planering av undervisningen både då det gäller att självständigt planera sitt eget arbete och när det gäller att planera tillsammans med andra kring undervisningens innehåll. Pedagogerna har en handledande roll då det gäller att stötta eleverna att ta ansvar samt att påvisa olika typer av metoder och arbetssätt.
• Eleverna tränas också att ta ansvar för sig själv och sina ägodelar samt vara rädd om vår skola, skolmiljö och skolans saker.
• Utvecklingssamtalen utgår från elevens tankar kring skolgången som dokumenterats inför samtalen. Därefter kompletteras samtalet med nuvarande kunskapsutveckling och framåtsyftande planering.
• Eleverna ska känna till kunskapskraven och veta på vilka grunder de blir bedömda. De tränas också i att bedöma sina egna och andras arbetsinsats och elevarbeten mot utbildningens mål samt kunna utvärdera skolarbetet.
• Klassråd hålls i respektive klass varje vecka och elevråd 2-3 ggr/termin.
• Elevernas upplevda trygghet och trivsel diskuteras vid utvecklingssamtalet och vid intervjuer med eleverna via elevrådet eller vid kartläggningsarbete på gruppnivå enligt rutiner för det förebyggande arbetet. Eleverna svarar också på enkäter vid några tillfällen per år via skolans trygghetsenkät och Skolinspektionens enkätundersökning.

Föräldrainflytande på Mariebergsskolan

• Ett gott samarbete mellan skolan och vårdnadshavarna är en resurs i skolarbetet.
• Vårdnadshavarnas delaktighet och ansvar för det egna barnets skolgång är av största vikt för elevens utveckling under skoltiden. Informationsutbytet sker med stor respekt för elevens integritet.
• Vårdnadshavarna får information om det egna barnets skolgång och kunskapsutveckling.
• Vårdnadshavarna ges möjlighet att diskutera och engagera sig i utvalda frågor vid föräldramöten samt enkätundersökningar.

Metoder och aktiviteter

• Kontinuerlig information om elevens, klassens arbete och vår verksamhet.
• Vi håller föräldramöten varje läsår och har utvecklingssamtal varje termin.
• Planeringar, läxor och information kring klassens arbete finns att tillgå på respektive klassajt.
• För att utveckla vår verksamhet är det värdefullt för oss om vårdnadshavare stöttar oss genom utvärdering vår verksamhet via de undersökningar som genomförs under läsåret.

Uppdaterad den