Mariebergsskolan

Vårt kvalitetsarbete

Vårt kvalitetsarbete innebär att vi kontinuerligt under läsåret analyserar, planerar, genomför och utvärderar de insatser som görs i verksamheten. Det systematiska kvalitetsarbete som genomförs har sin grund i de nationella mål och riktlinjer så som skollag, läroplan och allmänna råd som skolan omfattas av.

Vårt systematiska kvalitetsarbete


Vårt systematiska kvalitetsarbete omfattas under ett läsår av:

  •  Nationella prov i årskurs 9 och betygsutfall i samtliga årskurser. Vi mäter, analyserar, följer upp och diskuterar resultat på enheten samt gör jämförelser med resultat i Karlstad kommun och i riket.
  • Utvecklingssamtal och skriftliga omdömen som genomförs varje termin och sedan analyseras och utvärderas.
  • Utvärdering av våra stödinsatser i form av extra anpassningar och särskilt stöd.
  • Undersökningar av verksamhetens kvalitet där vi tar reda på vad elever, vårdnadshavare och personal tycker om vår verksamhet genom enkätundersökningar och intervjuer.
  • Rutiner för klagomålshantering genom anvisningar om hur elever och vårdnadshavare kan lämna klagomål, hur dessa hanteras och vilken ansvarsfördelning som gäller.
  • Här kan du läsa mera om Klagomålsrutiner

Uppdaterad den