Norrstrandsskolan

Plan mot kränkande behandling

Vi har nolltolerans mot kränkningar i skolan. I vårt arbete mot kränkningar utgår vi från Skollagen (6:e kap) och diskrimineringslagen. Barn- och elevombudet övervakar reglerna om kränkande behandling i skollagen. Diskrimineringsombudsmannen övervakar reglerna i diskrimineringslagen. I vårt arbete mot kränkningar utgår vi också från barnkonventionen.

Våra planer mot kränkande behandling

I våra planer mot kränkande behandling beskriver vi vårt arbete mot kränkningar. Vi berättar om vårt förebyggande arbete, hur vi gör nulägesanalys och kartläggning samt hur vi utreder och åtgärdar utsatthet, trakasserier och kränkningar. Vi beskriver också elevers, vårdnadshavares och personals delaktighet i framtagande av planerna. Vidare berättar vi om de särskilda åtgärder som vi beslutat om för det här läsåret med anledning av föregående utvärdering och kartläggningsarbete.

Samtliga planer hittar du här:

Uppdaterad den