Nyeds skola

Kvalitetsarbete och utvecklingsarbete

God kvalitet hos oss innebär att vi uppfyller de nationella mål och krav som finns i skollagen och läroplaner, att våra lärare och skolledning håller en mycket hög pedagogisk kompetens och att vi uppfyller de verksamhetsmål som finns.

Kvalitetsarbete

Verksamhetsmålen har sin utgångspunkt från barn- och ungdomsförvaltningens mål, strategiska planen i Karlstads kommun, skollagen och läroplanen. 

På Nyeds skola

  • mäter, följer upp, analyserar och diskuterar vi de resultat som eleverna når i samband med kunskapskraven i årsk 1, bedömningsstödet i årsk 1-3, godtagbara kunskaper i årsk 3, de nationella proven i åk 3, 6 och 9, samt de betyg som sätts from åk 6,
  • följer vi upp elevernas utveckling och resultat i samband med utvecklingssamtalen med individuella utvecklingsplaner (åk 1-5) och skriftliga omdömen,
  • utreder vi elevers behov av extra anpassningar och särskilt stöd när det befaras att en elev inte kommer att nå de kunskapskrav som minst ska uppnås,  
  • har vi ett system där elever åk 2, 5 och 8 deltar i vårt systematiska kvalitetsarbete genom kommunens kund- och brukarundersökningar, (KBU)
  • har vi ett system där all personal kan delta i Karlstads kommuns ledar- och medarbetarundersökning, LMU.
  • har vi ett system där vi följer upp, utvärderar och analyserar våra arbetsplaner,
  • deltar vi i barn- och ungdomsförvaltningens resultatdialog där vi genom analys, reflektion och samtal tillsammans med vår skolområdeschef gör en systematisk kvalitetssäkring utifrån läroplanen Lgr11
  • har vi fastlagda rutiner för klagomål som innebär en tydlig anvisning om hur barn, elever och vårdnadshavare kan lämna klagomål, hur dessa hanteras och vilken ansvarsfördelning som gäller.

Uppdaterad den