Råtorpsskolan

Om oss

På Råtorpsskolan är det viktigt för oss att det går bra för ditt barn. För oss är det viktigt att ditt barn trivs. Trivsel och trygghet är en förutsättning för inlärning och vi arbetar aktivt för att skapa detta.

Våra elevsamtal, samtalsgrupper och storsamlingar är några av ingredienserna i vårt värdegrundsarbete. Ditt barn kommer successivt få större inflytande över sin egen undervisning ju äldre hon eller han blir. Vi har klassråd, elevråd och fritidsråd där man som elev kan vara med och påverka.Tillsammans arbetar både elever och personal för ett positivt klimat där alla är viktiga, unika och betydelsefulla.

Vi arbetar med tillgängliga lärmiljöer för att nå samtliga elever oavsett bakgrund, ålder, kön, eller etnicitet.

Du kan förvänta dig ett positivt bemötande när du besöker vår verksamhet och vi vill att du ska känna dig välkommen att hälsa på ditt barn när så du önskar.

Fritidshemmet

Fritidshemmet delar lokaler med skolan och vi erbjuder olika fritidsaktiviteter som knyter an till- och stärker läroplanens mål samt följer de allmänna råden Kvalitet i fritidshem. Vi har både obligatoriska och valbara aktiviteter. Eleverna har stor möjlighet att välja hur dagen ska se ut på fritidshemmet. Vi arbetar aktivt med elevinflytande och en stående punkt i vår verksamhet är fritidsråd, där elevernas åsikter kommer fram och med det skapar vi en verksamhet där gemenskap och trygghet står i fokus.

Råtorpsskolans fritidshem och Södra Råtorps skolas fritidshem arbetar tillsammans oftast under lov.   

Uppdaterad den