Rudsskolan

Elev-och föräldrainflytande

Enligt skollagen ska elever ges möjlighet till inflytande till utbildningen. De ska fortlöpande stimuleras att ta aktiv del i arbetet med att vidareutveckla utbildningen och informeras om frågor som rör dem. Vårdnadshavare till elever i grundskolan ska erbjudas möjlighet till inflytande över utbildningen.

Klassråd

På Rudsskolan har du som elev möjlighet att påverka under din skoltid. En gång per månad har ni klassråd tillsammans med era mentorer. Då tar ni elever upp frågor som berör er och er skolvardag.

Enhetsråd

Två elever per klass tar sedan med frågorna till enhetsrådet som träffas en gång per månad. Det finns ett enhetsråd per arbetslag. En vuxen leder mötet i enhetsrådet.

Elevråd

Representanter från de olika enhetsråden tar sedan med sig frågor till elevrådet. Elevrådet har möte en gång per månad och mötena leds av biträdande skolledare.

Utvecklingssamtal

Minst en gång per termin träffas mentor, elev och elevens vårdnadshavare i ett utvecklingssamtal. Samtalet handlar om hur elevens kunskapsutveckling och sociala utveckling bäst kan stödjas.

Föräldraråd

Vid föräldramötet på höstteminen utser varje klass några klassombud. Klassombuden bjuds in till möte med skolledningen en gång per termin. Vid mötena diskuteras frågor som rör elevernas utbildning och vad som är aktuellt på skolan. Minnesanteckningar från mötena läggs ut på varje klass informationssida, så att alla vårdnadshavare kan ta del av vad som diskuterats.

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Uppdaterad den