Rudsskolan

Elev-och föräldrainflytande

Enligt skollagen ska elever ges möjlighet till inflytande till utbildningen. De ska fortlöpande stimuleras att ta aktiv del i arbetet med att vidareutveckla utbildningen och informeras om frågor som rör dem. Vårdnadshavare till elever i grundskolan ska erbjudas möjlighet till inflytande över utbildningen.

Klassråd

På Rudsskolan har du som elev möjlighet att påverka under din skoltid. En gång per månad har ni klassråd tillsammans med era mentorer. Då tar ni elever upp frågor som berör er och er skolvardag.

Enhetsråd

Två elever per klass tar sedan med frågorna till enhetsrådet som träffas en gång per månad. Det finns ett enhetsråd per arbetslag. En vuxen leder mötet i enhetsrådet.

Elevråd

Representanter från de olika enhetsråden tar sedan med sig frågor till elevrådet. Elevrådet har möte en gång per månad och mötena leds av biträdande skolledare.

Föräldramöte och utvecklingssamtal

Föräldramöte genomförs i början på höstterminen, föräldramötet hålls minst en gång per läsår.
Minst en gång per termin träffas mentor, elev och elevens vårdnadshavare i ett utvecklingssamtal. Samtalet handlar om hur elevens kunskapsutveckling och sociala utveckling bäst kan stödjas.

 

Uppdaterad den