Rudsskolan

Vårt kvalitetsarbete

Vi bedriver ett systematiskt kvalitetsarbete. Vi har ett system för att kontinuerligt planera, följa upp och utveckla verksamheten på vår skola. I kvalitetsarbetet utgår vi från de nationella målen i skollagen och läroplanen. En del i kvalitetsarbetet är att vi frågar våra elever och föräldrar hur de uppfattar vår verksamhet, för att sedan göra förbättringar.

Vårt systematiska kvalitetsarbete

Skolverkets definition av god kvalité, utgår från hur väl en skola uppfyller de nationella mål och krav som finns för skolans verksamhet. Därför utgår vårt kvalitetsarbete från de nationella mål och krav som finns i skollagen och läroplanen. Det innebär att vi

  • mäter, följer upp, analyserar och diskuterar de resultat som eleverna uppnår i samband med nationella prov i åk 9, samt de betyg som sätts från åk 7
  • kontinuerligt, varje termin, följer upp elevernas utveckling och resultat i samband med utvecklingssamtalen
  • utreder elevers behov av särskilt stöd när det befaras att en elev inte kommer att nå de kunskapskrav som minst ska uppnås och fattar beslut om åtgärdsprogram,  
  • har ett system för personal, elever och vårdnadshavare att delta i vårt systematiska kvalitetsarbete genom enkäter, intervjuer och samtal med elevråd och vårdnadshavare, samt
  • har fastlagda rutiner för klagomål som innebär en tydlig anvisning om hur barn, elever och vårdnadshavare kan lämna klagomål, hur dessa hanteras och vilken ansvarsfördelning som gäller. 


Läs mer om klagomålsrutinen

Vår struktur för kvalitetsarbetet utgår från systematisk och kontinuerlig planeringuppföljninganalys och beslut samt dokumentation.

Uppdaterad den