Skåreskolan

Elev- och föräldrainflytande

Elevinflytande

•    Eleverna ges inflytande i planering, genomförande och utvärdering av skolarbetet med stigande ålder och mognad.  
•    Eleverna får kunskap om och tränas i det demokratiska uppdraget och värdegrundsfrågor kring allas lika värde dagligen i utbildningen samt på klassråd, elevråd och fritidsråd.
•    Elevernas upplevda trygghet och trivsel synliggörs dagligen samt på utvecklingssamtal och via enkätundersökningar under läsårets gång.

Föräldrainflytande

•    Ett gott samarbete mellan skolan och vårdnadshavarna är en resurs i skolarbetet. Vårdnadshavarnas delaktighet och ansvar för det egna barnets skolgång är av största vikt för elevens utveckling under skoltiden. Informationsutbytet sker med stor respekt för elevens integritet.
•    Vårdnadshavarna får information om det egna barnets skolgång och kunskapsutveckling.
•    Vårdnadshavarna ges möjlighet att diskutera och engagera sig i utvalda frågor på klassombudsmöten som hålls terminsvis samt enkätundersökningar.

I ”dina och våra förväntningar” anges vilka förväntningar skolan, eleverna och vårdnadshavarna har på varandra.

Dina och våra förväntningar

Uppdaterad den