Skåreskolan

Likabehandlingsplan

Alla skolor är skyldiga att ha en likabehandlingsplan enligt skollagen och lagen om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av elever.

Likabehandlingsarbete

Vi arbetar enligt FN:s barnkonvention, Skollagen 6 kapitlet och diskrimineringslagen som omfattas av sju diskrimineringsgrunder; kön, könsöverskridande identitet, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Vår likabehandlingsplan

Likabehandlingsplanen beskriver vårt arbete mot kränkningar i skolan. Likabehandlingsarbetet drivs på tre plan genom främjande, förebyggande och åtgärdande insatser. I planen nedan kan du ta del av vårt främjande arbete för att skapa trygghet och trivsel på skolan, vår nulägesanalys och kartläggningsarbete samt vad vi kommer prioritera och arbeta vidare med i det förebyggande arbetet under nuvarande läsår. Du kan också läsa om vårt åtgärdande arbete om kränkningar, trakasserier eller diskriminering skulle uppstå.

Skåreskolans likabehandlingsplan 

Förväntningar och ordningsregler 20/21

Uppdaterad den