Skåreskolan

Kvalitetsarbete

Vi arbetar för att ständigt utveckla vår verksamhet. Utvärdering av verksamheten görs fortlöpande. Detta ligger sedan till grund för skolans utvecklingsarbete.

Kvalitetsarbete

Skolans kvalitetsarbete grundar sig på skollagen och de nationella målen i läroplanen. Enligt Skolverket syftar det systematiska kvalitetsarbetet till att synliggöra kvalitet och likvärdighet, vad vi gör, varför och vad det leder till. Genom att planera, följa upp, analysera, dokumentera och utveckla verksamheten kan vi skapa och dela kunskap om vad som leder till framgång.

All personal medverkar

Det systematiska kvalitetsarbetet genomförs av skolans förskollärare, lärare, fritidspedagoger, elevhälsa och övrig personal. Elevernas medverkan i processen är en förutsättning för att vi ska kunna utveckla verksamheten på bästa sätt. Vårdnadshavare ges möjlighet att påverka och utvärdera delar av vårt arbete genom klassombudsmöten, enkätundersökningar och utvecklingssamtal.

Vårt systematiska kvalitetsarbete

Under ett läsår arbetar vi enligt följande:
•    Vi mäter, följer upp, analyserar och diskuterar de resultat som eleverna uppnår i samband med nationella prov i åk 3 och 6, betyg i åk 6 samt bedömningsstöd i åk 1.

•    Hitta språket och Hitta matematiken i Förskoleklass

•    Varje termin följer vi upp elevernas utveckling och resultat i samband med utvecklingssamtalen med individuella utvecklingsplaner och skriftliga omdömen.
•    Vi utvärderar och omformar kontinuerligt under läsåret våra stödinsatser i form av extra anpassningar och särskilt stöd. Befaras att en elev inte kommer att nå de kunskapskrav som minst ska uppnås utreder elevers behov av särskilt stöd. Då ett bestående särskilt stöd ges fattas beslut om åtgärdsprogram som utvärderas enligt rutin.   
•    har ett system för personal, elever och vårdnadshavare att delta i vårt systematiska kvalitetsarbete genom Skolinspektionens skolenkät, egna enkäter, intervjuer och samtal med elevråd och klassombud
•    har fastlagda rutiner för klagomål som innebär en tydlig anvisning om hur barn, elever och vårdnadshavare kan lämna klagomål, hur dessa hanteras och vilken ansvarsfördelning som gäller.

 

Uppdaterad den