Tuggeliteskolan

Likabehandlingsplan

hjul med hjärtan

Alla skolor är skyldiga att ha en likabehandlingsplan enligt skollagen och lagen om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av elever.

Syftet med en likabehandlingsplan är att förebygga och förhindra trakasserier och annan kränkande behandling i skolan. Rektor, lärare och elever ska hjälpas åt att ta fram en likabehandlingsplan för att skapa en trygg skolmiljö. I planen ska det stå vad skolan ska göra för att alla elever ska behandlas på lika villkor oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder.

Här kan du läsa hela planen

Uppdaterad den