Vallargärdets skola

Elev- och föräldrainflytande

På Vallargärdets skola så finns det olika forum där föräldrar och elever finns representerade. För att skolan ska vara en bra arbetsplats för alla elever så är det viktigt att alla elever har inflytande och möjlighet att påverka skolans utveckling. En del av vårt elevinflytande består av klassråd och elevråd.

På Vallargärdets skola genomförs ett föräldramöte i början av höstterminen, föräldramöte hålls minst en gång per läsår.

Minst en gång per termin träffas mentor, elev och vårdnadshavare i ett utvecklingssamtal. Samtalet handlar om hur elevens kunskapsutveckling och sociala utveckling bäst kan stödjas.

 

Uppdaterad den