Västerstrandsskolan

Elev- och föräldrainflytande

Elevråd

Beskrivning: Skolledningen har elevrådet som sitt ansvarsområde och deltar i alla möten. Alla klasser i skolår F-6 är representerade. Elevrådet träffas regelbundet.

Eleverna i skolår 6 är ordförande och sekreterare. Styrelsen har egna, regelbundna möten tillsammans med en av de två ansvariga. Klassrepresentanterna förmedlar information från mötet under respektive klassråd.
Syfte: Eleverna får ta ansvar, får driva för dem viktiga frågor samt får erfarenhet av mötesteknik och hur beslut tas. Vuxna i skolan får värdefulla idéer och synpunkter från barnen.

Elevrådets dagordning:

Föregående protokoll, Miljö/ hälsa, Kök, Pedagogisk fråga, Städ, Övrigt

Klassråd

Beskrivning: Varje klass har klassråd regelbundet. På klassrådet tas frågor upp som rör hela klassen. En ordförande väljs och det förs protokoll.
Syfte: Under klassrådet får barnen tillfälle att säga vad de tycker i frågor som tas upp. Barnen väljer själva i stor utsträckning vilka frågor som ska behandlas på klassrådet. Rapportering från elevrådet tas upp under mentorsrådet respektive klassrådet. 

Uppdaterad den