Västerstrandsskolan

Vårt kvalitetsarbete

Planeringen, underlag och rutiner för att arbeta med det systematiska kvalitetsarbetet på Västerstrandsskolan.

I enlighet med skrivningen i skollagen (kap 4 § 3, 4 och 6) har vi ett väl genomtänkt kvalitetsarbete. Huvudmannen och rektor har ett ansvar att systematiskt planera, följa upp och analysera resultaten i förhållande till nationella mål, krav och riktlinjer. Detta ska vara underlag för insatser så att verksamheten kan utvecklas och nå uppsatta mål och resultat.

Av den nya skollagen framgår också att en viktig del av kvalitetsarbetet på enhetsnivå är att det bedrivs tillsammans med personal och elever. Vårdnadshavarna ska också ges möjlighet att delta i arbetet.

En systematisk uppföljning ska göras på flera olika nivåer i skolsystemet. Först och främst ska läraren följa utvecklingen för varje enskild individ för att försäkra sig om att eleven har uppnått eller är på väg att uppnå målen/kunskapskraven. Även rektor har en skyldighet att systematiskt följa upp den samlade måluppfyllelsen.

Planeringen, underlag och rutiner för att arbeta med det systematiska kvalitetsarbetet på Västerstrandsskolan.

Att arbeta i en målstyrd organisation innebär för oss på Västerstrandsskolan att vi arbetar processinriktat utifrån tanken: planera - genomföra - utvärdera - åtgärda - planera osv.

Västerstrandsskolan har en gemensam dokumentationsstruktur för kvalitetsarbetet. På planeringsdagen i augusti skriver varje arbetslag sina övergripande mål och arbetsmetoder för arbetsåret.

I maj har skolområdet en gemensam kvalitetsdag där verksamheterna utvärderar och analyserar läsårets arbete. Arbetsplanen från augusti blir nu verksamhetens kvalitetssammanställning och utgångspunkt för nästkommande läsår.

Under perioden mellan augusti och maj skall dokumentet vara levande och utgångspunkt för den planering och avstämning som görs kontinuerligt.

Gemensamt för hela skolan är även trivselenkät för elever och föräldrar, diagnostiskt material i svenska (DLS) Skolverkets kartläggningsmaterial i matematik och svenska och matematikverktyget Diamant/Skolverket, samt nationella prov i åk3 och åk 6.

Dessa enkäter och det diagnostiska uppföljningsmaterialet samt kartläggningsmaterial ger oss möjlighet att se mönster, dra lärdomar över tid och jämföra mot insatt stöd och tidigare resultat, samt nationella resultat.

Uppdaterad den