Förskoleklass, grundskola och fritidshem

Kvalitet och utveckling

I Karlstad arbetar vi ständigt för att utveckla vår verksamhet och göra den ännu bättre. Det handlar både om att följa upp de mål som satts för läsåret och dra lärdomar av dessa. Men också att ständigt utveckla verksamheten för att den ska passa just dig och ditt sätt att lära.

Kvalitetsarbete

Kvalitetsarbetet inom barn- och ungdomsförvaltningen är en lärprocess för att följa arbetet och bli ännu bättre. I kvalitetsarbetet lägger vi fokus både på "hårda fakta" som betyg, resultat och resurser och "mjuka fakta" som trivsel, delaktighet och arbetsro.

Dokumentation av det systematiska kvalitetsarbetet

Alla våra kommunala förskolor, skolor och fritidshem gör årligen en samlad uppföljning av de mål som satts upp för läsåret. Dokumentationen innehåller en bedömning av hur väl målen har uppnåtts och vilka åtgärder som gjorts.

Dokumentationen är grunden i vårt kvalitetsarbete och utformas under medverkan av både lärare, elever och övrig personal.

Kund- och brukarundersökning

För att kunna utveckla och förbättra våra verksamheter är det viktigt att vi får reda på vad du tycker och hur du upplever verksamheten. Därför genomför vi varje år en undersökning där föräldrar och elever får tycka till om familjedaghem, förskolor, skolor och fritidshem.

Resultaten presenteras på karlstad.se för att du på ett enkelt sätt ska kunna jämföra och välja det som passar dig och ditt barn bäst.

Kund- och brukarundersökningen genomförs i hela den kommunala verksamheten och även de fristående verksamheterna bjuds in att delta.

Här kan du själv se resultat och jämföra olika enheter med varandra

Utvecklingsarbete

Vi är bra - men vi kan bli bättre, det är grunden för vårt utvecklingsarbete. För att du ska nå målen i skolan är det viktigt att vi hittar vägar som passar dig och ditt sätt att lära.

Våra utvecklingsarbeten spänner över en rad olika områden, alltifrån till att utveckla lärmiljöerna till hållbar utveckling som ett naturligt inslag i förskolan och skolan. 

Uppdaterad den